Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INICIACIÓ A LA PROFESSIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

El futuro arquitecto precisa un conocimiento del marco legal y colegial en el que se desarrolla la profesión, así como de las diversas herramientas para asistirle en su desempeño profesional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CG17 : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar en processos aplicables en la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA12 : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CGUA8 : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CGUA9 : Capacitat de treball en grup. Capacitat de participar eficaçment en treballs col·lectius i de grup, repartint tasques i assumint rols.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CG24 : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre decisions creatives de manera responsable.
 • CG26 : Habilitat per a integrar sabers i disciplines diferents. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en els quals s'intervé, i habilitat per a seleccionar i incorporar-hi els arguments més eficaços.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

 • CG35 : Actuar d'acord amb les nostres pròpies motivacions, valors i opinions. Capacitat per a crear i proposar contextos operatius propis a partir de la nostra especial manera d'estar en el món, assumint les nostres responsabilitats individuals per a la creació d'un món millor.
 • CG38 : Habilitat per a adaptar-se als diferents entorns i situacions. Habilitat per a determinar quins són els mecanismes d'anàlisis i acció més eficaços en cada context.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CG40 : Motivació per treballar en equips de caràcter interdisciplinari i internacional. Capacitat per a entendre les diferents maneres d'aproximar-se als problemes, tant des d'altres disciplines com des d'altres territoris, com a oportunitats d'aprenentatge i creixement.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CG45 : Habilitat per a la iniciativa i l'esperit emprenedor. Habilitat d'iniciativa per a provocar que les coses puguen succeir o emergir des de situacions impredictibles, establint maneres d'avançar en un procés.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques d'organització

 • CG53 : Motivació pel desenvolupament de la Qualitat. Habilitat per a incorporar la recerca de l'excel·lència en qualsevol procés complex.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques d'assoliment

 • CG59 : Motivació per superar entrebancs. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber esquivar-los sense que es produïsquen pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradoras.

 

Competències específiques:>> bloc tècnic

 • CE17 : Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.
 • CE20 : Aptitud per a valorar les obres.
 • CE28 : Coneixement de la deontologia, l'organització col·legial, l'estructura professional i la responsabilitat civil.
 • CE29 : Coneixement dels procediments administratius i de gestió i tramitació professional.
 • CE30 : Coneixement de l'organització d'oficines professionals.
 • CE31 : Coneixement dels mètodes de mesurament, valoració i peritatge.
 • CE32 : Coneixement del projecte de seguretat i higiene en obra.
 • CE33 : Coneixement de la direcció i gestió immobiliàries.

 

Competències específiques:>> bloc projectual

 • CE43 : Capacitat per a elaborar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
 • CE60 : Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'exercici professional.
 • CE61 : Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.
 • CE62 : Coneixement de la taxació de béns immobles.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB4 : Habilidad para transmitir. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : De autonomía para aprendizajes futuros. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aptitud per a crear projectes arquitectònics que satisfacen alhora les exigències estètiques i tècniques.
 • Capacitat per a comprendre la professió d'arquitecte i la funció que té en la societat, particularment amb l'elaboració de projectes que tinguen en compte els factors socials.
 • Coneixement dels mètodes de recerca i preparació de projectes de construcció.
 • Comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis.
 • Coneixement adequat dels problemes físics, de les diverses tecnologies i de la funció dels edificis, de manera que tinguen condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics.
 • Capacitat de concepció per a satisfer els requisits dels usuaris de l'edifici, respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
 • Coneixement adequat de les indústries, les organitzacions, les normatives i els procediments per a plasmar els projectes en edificis i per a integrar els plànols en la planificació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

El objetivo general de la asignatura es crear un entorno para que el alumno adquiera los criterios, destrezas y habilidades necesarias que le permitan la incorporación del alumno al ejercicio profesional. La adquisición progresiva de conocimientos pretende la capacitación de los alumnos para el desarrollo profesional, basándonos en competencias tanto académicas como profesionales. Para ello se plantean los siguientes objetivos parciales: 1. Que el alumno adquiera conocimientos sobre los ASPECTOS PRACTICOS del ejercicio profesional de la arquitectura 2. Que el alumno adquiera conocimientos necesarios para la GESTIÓN Y TRAMITACIÓN del trabajo profesional de arquitectura 3. Que el alumno tome contacto con las COMPETENCIAS que engloba su formación y posibilidades profesionales. 4. Que el alumno conozca las RESPONSABILIDADES profesionales de carácter civil, administrativo y penal vinculadas a su trabajo como arquitecto. 5. Que el alumno se introduzca en el análisis económico de la obra arquitectónica, adquiriendo criterios y protocolos sobre las TÉCNICAS DE MEDICIÓN Y ANTICIPACIÓN DE PRECIOS que pueden usarse en la practica, y su aplicación en los diferentes documentos que permiten la definición económica de una obra. 6. Que el alumno conozca la figura del arquitecto como EXPERTO Y ASESOR dentro del sector inmobiliario realizando una aproximación a la valoración económica de bienes inmuebles y análisis de viabilidad de operaciones de carácter inmobiliario. 7. Que el alumno conozca la normativa vigente que afecta a su ejercicio profesional.

 

 

Dades generals

Codi: 20552
Professor/a responsable:
RAMIREZ PACHECO, GEMA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix