Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONSTRUCCIÓ I DISSENY D'ESTRUCTURES 1

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Aquesta asignatura surgeix davant la necessitat del alumnat per ENLLAÇAR els conceptes arquitectònics amb la materialitat d'aquel construit i, especialment, per a posibilitar un MEDI sençer d'entendre les Estructures Arquitectònicas com a 'l'esquelet estructural' però també com a part de tot 'l'esquelet conceptual d'un Projecte Arquitectònic Global.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CG22 : Habilitat per a fer servir informació complexa. Capacitat per a aconseguir processos de complexitat a partir de situacions d'incertesa.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA10 : Capacitat de fer front a situacions reals en arquitectura. Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'arquitectura.
 • CGUA11 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar nous conceptes i mètodes de manera autònoma i interdisciplinària.
 • CGUA12 : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CGUA9 : Capacitat de treball en grup. Capacitat de participar eficaçment en treballs col·lectius i de grup, repartint tasques i assumint rols.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CG26 : Habilitat per a integrar sabers i disciplines diferents. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en els quals s'intervé, i habilitat per a seleccionar i incorporar-hi els arguments més eficaços.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals lingüístiques

 • CG31 : Habilitat per a la comunicació gràfica, oral i escrita. Habilitat per a ajustar el procediment d'expressió a uns objectius marcats, i escollir la manera adequada d'expressar idees o processos en qualsevol de les maneres possibles.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CG39 : Motivació per treballar en equip amb responsabilitats compartides. Capacitat de participar en un treball col·lectiu on s'assumeixen tasques o rols de lideratge, investigació, descripció i comunicació.
 • CG40 : Motivació per treballar en equips de caràcter interdisciplinari i internacional. Capacitat per a entendre les diferents maneres d'aproximar-se als problemes, tant des d'altres disciplines com des d'altres territoris, com a oportunitats d'aprenentatge i creixement.
 • CG41 : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest entorn.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CG47 : Motivació per la investigació i el difícil art de la innovació. Habilitat per a relacionar-se amb el desconegut i entendre els mecanismes d'intervenir eficaçment en la construcció del futur.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques d'organització

 • CG53 : Motivació pel desenvolupament de la Qualitat. Habilitat per a incorporar la recerca de l'excel·lència en qualsevol procés complex.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de lideratge

 • CG55 : Habilitat per a perseguir les bones idees. Capacitat per a localitzar les idees extremadament rellevants per la seua capacitat sintètica o operativitat, i fixar-les com a objectius prioritaris.

 

Competències específiques:>> bloc tècnic

 • CE12 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • CE15 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
 • CE17 : Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.
 • CE18 : Aptitud per a conservar les estructures d'edificació, la fonamentació i obra civil.

 

Competències específiques:>> bloc projectual

 • CE34 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE35 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes urbans.
 • CE36 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de la direcció d'obres.
 • CE60 : Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'exercici professional.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB5 : De autonomía para aprendizajes futuros. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aptitud per a crear projectes arquitectònics que satisfacen alhora les exigències estètiques i tècniques.
 • Coneixement dels mètodes de recerca i preparació de projectes de construcció.
 • Comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis.
 • Coneixement adequat dels problemes físics, de les diverses tecnologies i de la funció dels edificis, de manera que tinguen les condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics.
 • Capacitat de concepció per a satisfer els requisits dels usuaris de l'edifici, respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
 • Coneixement adequat de les indústries, les organitzacions, les normatives i els procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

OBJETIVOS


El objetivo general de la asignatura es crear un entorno para que el alumno adquiera los criterios, destrezas y habilidades necesarias que le posibiliten el llevar cabo el análisis conceptual de las Estructuras Arquitectónicas y, a raíz de ello, el poder llegar a definir una propuesta de Estructura Arquitectónica. La adquisición progresiva de conocimientos pretende la capacitación de los alumnos para el desarrollo profesional, basándonos en competencias tanto académicas como profesionales.

Capacidad de ANÁLISIS: Estudio y análisis de los principales aspectos técnicos y conceptuales que influyen en la definición de las Estructuras Arquitectónicas, aprovechando los conocimientos y habilidades adquiridos durante la carrera, y la propia experiencia vital: sentido común aplicado a la profesión de Arquitecto (Análisis > Razonamiento-conceptos > Soluciones Técnicas).

 

Competencias Transversales Básicas de la UA
Capacidad de trabajo en grupo. Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles.
Capacidad de hacer frente a situaciones reales en Arquitectura. Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la arquitectura.
Capacidad de adaptarse a nuevos conceptos y métodos. Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
Capacidad de adaptarse a nuevos modelos tecnológicos profesionales. Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.

Competencias transversales propias:>>Sistémicas de Capacidad Emprendedora

Motivación por la investigación y el difícil arte de la innovación. Habilidad para relacionarse con lo desconocido y entender los mecanismos de intervenir eficazmente en la construcción del futuro.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 20550
Professor/a responsable:
RUIZ CACERES, JOSE ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix