Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
URBANISME 6

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Se trata de la última asignatura del Grado en Arqutiectura correspondiente al área de Urbanismo. De manera excepcional, durante el curso 2014-15 la asignatura abordará el proyecto urbano en el contexto contemporáneo. Una vez se haya implantado el nuevo Grado en Fundamentos de la Arquitectura con mayor normalidad (previsiblemente a partir del curso 2015-16) la Asignatura Urbanismo 6 se centrará en el planeamiento urbanístico mientras que el proyecto urbano centrará la atención de Urbanismo 5.

Aunque inicialmente la secuencia formativa planteada es la inversa, ambas temáticas tienen una suficiente justificación dentro de los últimos cursos de Urbanismo en la carrera de Arquitectura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN ARQUITECTURA

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CG21 : Habilitat per a la imaginació, fantasia i creativitat. Habilitat per a traduir situacions imaginatives o creatives a diagrames o mapes amb els quals interactuar. Capacitat per a entendre les lògiques de la fantasia, els seus recursos i les seues possibilitats.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA11 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar nous conceptes i mètodes de manera autònoma i interdisciplinària.
 • CGUA13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en el terreny acadèmic com en el professional.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CG26 : Habilitat per a integrar sabers i disciplines diferents. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en els quals s'intervé, i habilitat per a seleccionar i incorporar-hi els arguments més eficaços.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals lingüístiques

 • CG34 : Coneixement d'altres llengües. Capacitat per a entendre que en el nostre món globalitzat el context ja només és pròxim en termes culturals i per tant per a entendre el coneixement d'altres llengües com la clau per a accedir a altres contextos.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CG40 : Motivació per treballar en equips de caràcter interdisciplinari i internacional. Capacitat per a entendre les diferents maneres d'aproximar-se als problemes, tant des d'altres disciplines com des d'altres territoris, com a oportunitats d'aprenentatge i creixement.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CG45 : Habilitat per a la iniciativa i l'esperit emprenedor. Habilitat d'iniciativa per a provocar que les coses puguen succeir o emergir des de situacions impredictibles, establint maneres d'avançar en un procés.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de lideratge

 • CG56 : Habilitat per a generar expectatives i aportar energia als equips de treball. Capacitat de respondre adequadament davant de l'estímul d'expectatives suscitades (efecte Pigmalió); habilitat per a generar un ambient favorable d'intercanvi d'experiències capaç de potenciar els estímuls creatius individuals (efecte Medici).

 

Competències específiques:>> bloc projectual

 • CE35 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes urbans.
 • CE47 : Capacitat per a elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
 • CE58 : Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
 • CE59 : Coneixement adequat dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala.
 • CE60 : Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'exercici professional.
 • CE61 : Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.
 • CE62 : Coneixement de la taxació de béns immobles.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB4 : Habilidad para transmitir. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

 

GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG-3 : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG-6 : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT-11 : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.
 • CT-16 : Habilitat per a manejar informació complexa. Capacitat per a operar en entorns complexos i a partir de situacions d'incertesa.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-1 : Capacitat d'ús d'una segona llengua. Capacitat d'utilitzar l'anglés amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la pròpia vida professional.
 • CT-4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

 • CT-26 : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CT-29 : Habilitat per a les relacions interpersonals i la comunicació. Capacitat per a gestionar processos que impliquen negociació d'idees en diferents fòrums.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CT-31 : Motivació per la recerca i el difícil art de la innovació. Habilitat per a relacionar-se amb allò desconegut i entendre els mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur.

 

Competències específiques:>> bloc projectual

 • CE-34T : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE-36T : Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar-ne la protecció.
 • CE-41T : Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
 • CE-46T : Capacitat per a aplicar normes i ordenances urbanístiques.
 • CE-55 : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE-58 : Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
 • CE-59 : Coneixement de la reglamentació civil, administrativa i urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'execució professional.
 • CE-61 : Coneixement de la taxació de béns immobles.
 • CE-62 : Coneixement adequat dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aptitud per a crear projectes arquitectònics que satisfacen alhora les exigències estètiques i les tècniques.
 • Coneixement adequat de la història i les teories de l'arquitectura, les arts, la tecnologia i les ciències humanes relacionades.
 • Coneixement adequat de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades al procés de planificació.
 • Capacitat per a comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humanes.
 • Capacitat per a comprendre la professió d'arquitecte i la seua funció en la societat, en particular amb projectes que tinguen en compte els factors socials.
 • L'assignatura té la finalitat d'oferir a l'alumne el marc de l'exercici professional de l'arquitectura vinculat a l'urbanisme i l'estudi dels mètodes de planejament, les valoracions i els estudis sectorials, paisatgístics, d'impacte ambiental, etc.
 • Es planteja una primera aproximació a l'exercici professional, mitjançant la pràctica projectual amb les diverses possibilitats que s'ofereixen per a afrontar la intervenció en el territori assumint els condicionants legals de l'exercici professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

El objetivo principal de la asignatura Urbansimo 6 es el de acercar y familiarizar al estudiante con el proyecto urbano en el contexto contemporáneo. Este objetivo tiene una doble intencionalidad: por un lado el conocimiento de los proyectos de intervención urbanística contemporánea más relevantes y, por otro lado, hacer partícipe a los estudiantes de la práctica del proyecto urbano a través del taller práctico propuesto.

 

 

Dades generals

Codi: 20544
Professor/a responsable:
MARTI CIRIQUIAN, PABLO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix