Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
URBANISME 5

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

La asignatura tiene por objeto facilitar al alumno las herramientas técnicas y normativas para traducir y proyectar la ciudad en el documento de ordenación, mediante el soporte urbanístico que desarrolla la legislación urbanística en el campo del planeamiento fundamentalmente. Urbanismo 5 supone un cambio en la continuidad de las materias impartidas por las anteriores asignaturas de urbanismo, el nuevo planteamiento es el conocimiento y ejercicio del planeamiento como herramienta y disciplina para la ejecución del urbanismo. Por lo tanto una vez tenidos los conocimientos suficientes de urbanismo, la asignatura abordará la forma para llevarse a efecto mediante los diferentes tipos de planes.

La asignatura tiene un doble carácter, uno teórico, en donde es fundamental el conocimiento de los diferentes tipos de planes: su función y determinaciones, su documentación y, su tramitación, los conceptos legales y las herramientas de la ordenación para un correcto desarrollo, así como las diferentes escalas de trabajo.
 Por otra parte la asignatura tendrá un carácter práctico o de taller donde se desarrollaran los trabajos de planeamiento en base a los conocimientos teóricos adquiridos. Se plantean tres objetivos básicos en este taller, el primero la consolidación de los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores, como proceso de enseñanza del urbanismo. El segundo, el reconocimiento por parte del alumno de los problemas de la ciudad y se posicione desde el punto de vista de la planificación como paso decisivo del urbanismo. El tercero, sería la reflexión a los apartados anteriores y como crítica a la actual situación de la ciudad: la ciudad genérica, la ciudad funcional, la ciudad con identidad, con un posicionamiento expreso por parte del alumno ante el contexto del ámbito de trabajo como al proyecto presentado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN ARQUITECTURA

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CG21 : Habilitat per a la imaginació, fantasia i creativitat. Habilitat per a traduir situacions imaginatives o creatives a diagrames o mapes amb els quals interactuar. Capacitat per a entendre les lògiques de la fantasia, els seus recursos i les seues possibilitats.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA11 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar nous conceptes i mètodes de manera autònoma i interdisciplinària.
 • CGUA13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en el terreny acadèmic com en el professional.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CG26 : Habilitat per a integrar sabers i disciplines diferents. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en els quals s'intervé, i habilitat per a seleccionar i incorporar-hi els arguments més eficaços.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CG40 : Motivació per treballar en equips de caràcter interdisciplinari i internacional. Capacitat per a entendre les diferents maneres d'aproximar-se als problemes, tant des d'altres disciplines com des d'altres territoris, com a oportunitats d'aprenentatge i creixement.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CG45 : Habilitat per a la iniciativa i l'esperit emprenedor. Habilitat d'iniciativa per a provocar que les coses puguen succeir o emergir des de situacions impredictibles, establint maneres d'avançar en un procés.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de lideratge

 • CG56 : Habilitat per a generar expectatives i aportar energia als equips de treball. Capacitat de respondre adequadament davant de l'estímul d'expectatives suscitades (efecte Pigmalió); habilitat per a generar un ambient favorable d'intercanvi d'experiències capaç de potenciar els estímuls creatius individuals (efecte Medici).

 

Competències específiques:>> bloc projectual

 • CE35 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes urbans.
 • CE38 : Aptitud per a intervenir en i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
 • CE42 : Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seua protecció.
 • CE53 : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE58 : Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
 • CE61 : Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB4 : Habilidad para transmitir. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

 

GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG-1 : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG-3 : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG-7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-1 : Capacitat d'ús d'una segona llengua. Capacitat d'utilitzar l'anglés amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la pròpia vida professional.
 • CT-9 : Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a analitzar i millorar la qualitat d'un projecte.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT-18 : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT-19 : Habilitat per a localitzar i fixar objectius. Habilitat per a escollir procediments d'anàlisi, detectar singularitats i identificar situacions crítiques.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CT-23 : Habilitat per a les tecnologies de la informació. Capacitat per a entendre la importància de la gestió de la informació en el món contemporani i interessar-se de manera recurrent en les dinàmiques proposades per les creixents tecnologies de la informació.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CT-28 : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CT-30 : Habilitat per al diagnòstic i l'acció projectiva. Capacitat per a problematizar la realitat i implementar-hi mecanismes propositius i sostenibles d'acció.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de lideratge

 • CT-32 : Habilitat per a perseguir les bones idees. Capacitat per a localitzar les idees extremadament rellevants per la capacitat sintètica o les operatives i fixar-les com a objectius prioritaris.

 

Competències específiques:>> bloc projectual

 • CE-34T : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE-36T : Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar-ne la protecció.
 • CE-37T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE-38T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes urbans.
 • CE-39T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE-40T : Capacitat per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • CE-41T : Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
 • CE-42T : Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE-44T : Capacitat per a redactar projectes d'obra civil.
 • CE-45T : Capacitat per a dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • CE-53 : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE-55 : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE-60 : Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aptitud per a crear projectes arquitectònics que satisfacen alhora les exigències estètiques i les tècniques.
 • Coneixement adequat de la història i les teories de l'arquitectura, les arts, la tecnologia i les ciències humanes relacionades.
 • Coneixement adequat de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades al procés de planificació.
 • Capacitat per a comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humanes.
 • Capacitat per a comprendre la professió d'arquitecte i la seua funció en la societat, en particular amb projectes que tinguen en compte els factors socials.
 • Formar l'alumnat en la projecció urbana en el seu àmbit territorial i iniciar-lo en la manera d'analitzar i entendre la matèria paisatgística i mediambiental com a fet cultural, per a l'adquirir gradualment un sistema de valors de conservació de la responsabilitat del treball de l'arquitecte cap al territori globalment.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

1. Aptitud para el manejo de las herramientas técnicas del desarrollo del urbanismo.
2. Conocimiento de las diferentes herramientas para la ejecución de los documentos de planeamiento.
3. Conocimiento de los diferentes tipos de planes según la legislación urbanística valenciana.
4. Capacidad para la ejecución de proyectos de planeamiento según las exigencias técnicas, urbanísticas y jurídicas.

 

 

Dades generals

Codi: 20539
Professor/a responsable:
QUESADA POLO, JOSE JESUS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix