Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIBUIX 3

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

RESPECTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADO

TODO EL ÁREA DE EGA SE HA ESTRUCTURADO SECUENCIALMENTE, DURANTE LOS 4 PRIMEROS SEMESTRES. DIBUJO-3 (D-3) ES LA ÚLTIMA ASIGNATURA DEL ÁREA DE EGA. PERO DADO EL CARÁCTER DE MATERIA BÁSICA, PESE A SER UNA ASIGNATURA DE CUARTO SEMESTRE NO PIERDE ESE CARÁCTER PROPEDÉUTICO. ESTO IMPLICA:

1) EL HECHO DE QUE SE ALARGUE CRONOLÓGICAMENTE AL CUARTO SEMESTRE VIENE DADO POR LA NECESIDAD DE IR ADQUIRIENDO Y ASENTANDO, DE FORMA PROGRESIVA, LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIAS DE EGA.

2) SU CARÁCTER PROPEDÉUTICO, NIEGA CUALQUIER CARÁCTER DE ESPECIALIZACIÓN DE LA MATERIA A IMPARTIR. ESTE TIPO DE CARÁCTER HABRÁ QUE BUSCARLO EN LAS MATERIAS, MÁS AVANZADAS, DE OTRAS ÁREAS.  

 

RESPECTO AL ÁREA DE EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA (EGA)

DENTRO DEL ÁREA DE EGA, EXISTEN RELACIONES ENTRE D-3 Y LAS CINCO ASIGNATURAS GRÁFICAS RESTANTES.

1) HAY UNA RELACIÓN MUY IMPORTANTE CON LA ASIGNATURA DE GEOMETRÍA PARA LA ARQUITECTURA (CUR: 1º, CUAT: 1º). GPA PLANTEA LOS CONCEPTOS BÁSICOS QUE SE DESARROLLAN, DE FORMA MÁS PRÁCTICA, EN LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS QUE SE UTILIZAN EN D-3. GPA Y D-3 GENERAN, DENTRO DEL ÁREA DE EGA, UN PRIMER EJE SECUENCIAL DE CONOCIMIENTOS QUE INCIDEN EN EL REFUERZO DE LA PERCEPCIÓN ESPACIAL DEL ALUMNO.

2) HAY OTRA RELACIÓN IMPORTANTE CON DIBUJO-1 Y DIBUJO-2 (CUR: 1º, CUAT: 1º Y 2º). ESTAS 3 ASIGNATURAS, SUPONEN DIFERENTES ESTADIOS EN CUANTO AL APRENDIZAJE DEL DIBUJO TÉCNICO ARQUITECTÓNICO, QUE EMPIEZA CON LOS FUNDAMENTOS (D-1), CONTINUA CON EL ESTUDIO DE LAS DIFERENTES APLICACIONES DE CARÁCTER INFOGRÁFICO 2D QUE ENRIQUECEN LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE OBJETOS ARQUITECTÓNICOS (D-2) Y QUE SIGUE EN D-3 CON EL ESTUDIO DE LAS APLICACIONES INFOGRÁFICAS 3D.

3) COMO D-3 SE SITÚA AL FINAL DEL PROCESO DE APRENDIZAJE GRÁFICO DEL TÍTULO DE GRADO, TAMBIÉN RECOGE LOS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS POR EL ALUMNO EN LAS MATERIAS DE ANÁLISIS E IDEACIÓN GRÁFICA 1 Y 2, QUE SE DESARROLLAN EN LOS 2 CUATRIMESTRES ANTERIORES.

 

RESPECTO A LAS ASIGNATURAS DE OTRAS AREAS DE CONOCIMIENTO DEL TÍTULO DE GRADO

COMO ASIGNATURA FINAL DEL ÁREA DE EGA EN EL GRADO DE ARQUITECTURA Y DADO EL CARÁCTER BÁSICO DEL ÁREA, ES IMPORTANTE LA RELACIÓN DE ESTA ASIGNATURA CON LAS DEMÁS ÁREAS PRESENTES EN DICHO TÍTULO, TANTO DEL BLOQUE TECNOLÓGICO COMO DEL PROYECTUAL. TODAS LAS MATERIAS DE LA TITULACIÓN, EN MAYOR O MENOR MEDIDA, VAN A EXPLICARSE Y DESARROLLARSE A PARTIR DEL LENGUAJE GRÁFICO. EN EL CASO DE D-3, DADO SU CARÁCTER DE EXPRESIÓN TRIDIMENSIONAL LA RELACIÓN CON EL BLOQUE PROYECTUAL (PROYECTOS Y URBANISMO) ES LAS MÁS IMPORTANTE, AUNQUE EXISTE UNA RELACIÓN CON CUALQUIER OTRA MATERIA QUE NECESITE DE LAS POSIBILIDADES DEL MODELADO TRIDIMENSIONAL DEL OBJETO REPRESENTADO (ESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIÓN).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN ARQUITECTURA

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CG17 : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar en processos aplicables en la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.
 • CG19 : Habilitat per a l'estètica i la forma Capacitat de posicionar-se críticament davant l'objecte bell.
 • CG21 : Habilitat per a la imaginació, fantasia i creativitat. Habilitat per a traduir situacions imaginatives o creatives a diagrames o mapes amb els quals interactuar. Capacitat per a entendre les lògiques de la fantasia, els seus recursos i les seues possibilitats.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA10 : Capacitat de fer front a situacions reals en arquitectura. Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'arquitectura.
 • CGUA9 : Capacitat de treball en grup. Capacitat de participar eficaçment en treballs col·lectius i de grup, repartint tasques i assumint rols.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CG28 : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, procés o espai amb independència de les visualitzacions previstes; així com la capacitat per a generar altres noves.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals lingüístiques

 • CG31 : Habilitat per a la comunicació gràfica, oral i escrita. Habilitat per a ajustar el procediment d'expressió a uns objectius marcats, i escollir la manera adequada d'expressar idees o processos en qualsevol de les maneres possibles.
 • CG33 : Habilitat per a la representació espacial i la ideació gràfica. Capacitat per a entendre i interpretar espacialment un procés d'arquitectura i d'utilitzar referents pictòrics i plàstics com a suport per a la ideació.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques d'organització

 • CG52 : Habilitat per a gestionar i temporalitzar la informació i els recursos. Habilitat per a entendre la temporalització dels processos d'aprenentatge i adoptar una conducta expectant i receptiva.

 

Competències específiques:>>bloc propedèutic

 • CE1 : Aptitud per a aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes.
 • CE10 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i les tècniques de modificació del terreny.
 • CE2 : Aptitud per a concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloent-hi les informàtiques.
 • CE3 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels sistemes de representació espacial.
 • CE4 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual.
 • CE6 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seues fases, des del dibuix d'anotacions a la restitució científica.

 

Competències específiques:>> bloc projectual

 • CE34 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.

 

GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG-1 : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG-2 : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CG-6 : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT-11 : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.
 • CT-13 : Habilitat per a l'estètica i la forma. Capacitat de posicionar-se críticament davant la bellesa.
 • CT-15 : Habilitat per a la imaginació, la fantasia i la creativitat. Habilitat per a traduir situacions imaginatives o creatives a diagrames o mapes amb els quals interactuar. Capacitat per a entendre la lògica, els recursos i les possibilitats de la fantasia.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT-5 : Capacitat de fer front a situacions reals en arquitectura. Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'arquitectura.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CT-21 : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.

 

Competències específiques:>>bloc propedèutic

 • CE-1T : Aptitud per a aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes.
 • CE-10 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i les tècniques de modificació del terreny.
 • CE-2T : Aptitud per a concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloses les informàtiques.
 • CE-3 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels sistemes de representació espacial.
 • CE-4 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual.
 • CE-6 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les tècniques d'alçament gràfic en totes les fases, des del dibuix d'anotacions fins a la restitució científica.

 

Competències específiques:>> bloc projectual

 • CE-37T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aptitud per a crear projectes arquitectònics que satisfacen alhora les exigències estètiques i tècniques.
 • Coneixement adequat de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades al procés de planificació.
 • Coneixement dels mètodes de recerca i preparació de projectes de construcció.
 • Comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis.
 • Coneixement adequat de les indústries, les organitzacions, les normatives i els procediments per a plasmar els projectes en edificis i per a integrar els plànols en la planificació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

OBJETIVOS  RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES

1) CONOCER LOS PROCESOS DE NAVEGACIÓN 3D, EN APLICACIONES INFORMÁTICAS FRECUENTES EN ARQUITECTURA.

2) CONOCER LOS PROCESOS Y HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES PARA LA GENERACIÓN DE FORMAS, MEDIANTE MODELADO VIRTUAL 3D.

3) CONOCER LAS  POSIBILIDADES DE OBTENER INFORMACIÓN 2D DE CARÁCTER LINEAL, DE UNA ARQUITECTURA, A PARTIR DE SU MODELADO 3D UTILIZANDO PROYECCIONES CILÍNDRICAS Y CÓNICAS.

4) CONOCER LAS RELACIONES GEOMÉTRICAS ENTRE FOTOGRAFÍA, PERSPECTIVA INFOGRÁFICA Y PERSPECTIVA CÓNICA, DE CARA A RESTITUIR LAS DIMENSIONES DE UN OBJETO ARQUITECTÓNICO.

5) CONOCER LAS FORMAS DE SIMULAR MATERIALES Y TEXTURAS EN LOS MODELADOS 3D DE ARQUITECTURA. 

6) CONOCER LAS FORMAS DE ILUMINACIÓN DE LOS MODELOS VIRTUALES 3D DE ARQUITURA.

7) CONOCER LOS PROCESOS DE GENERACIÓN DE IMÁGENES DE TRAMA, DE ARQUITECTURAS, A PARTIR DE LA DEFINICIÓN DE SUS MATERIALES Y TEXTURAS, DE SU ILUMINACIÓN Y DEL PUNTO DE VISTA O DE LA PROYECCIÓN ELEGIDA.

8) CONOCER LAS  TÉCNICAS DE POSTPRODUCCIÓN DE UNA IMAGEN VIRTUAL OBTENIDA A PARTIR DE UN MODELADO 3D.

9) CONOCER LAS DIFERENTES FORMAS DE SIMULAR, DE FORMA PRECISA, LA LUZ DEL SOL, PARA UNA SITUACIÓN URBANA DADA Y UN MOMENTO CONCRETO.OBJETIVOS DE CARÁCTER PROCEDIMENTAL.

10) APLICAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL MANEJO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE MODELADO 3D, PARA MODELAR TRIDIMENSIONALMENTE ARQUITECTURAS. 

11) SABER APROVECHAR LAS POSIBILIDADES DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE MODELADO 3D, PARA OBTENER INFORMACIÓN 2D DE ARQUITECTURAS, VALORANDO Y GRAFIANDO BIEN LA INFORMACIÓN OBTENIDA.

12) APLICAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL EMPLEO DE MATERIALES, TEXTURAS Y TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN DE ARQUITECTURAS MODELADAS TRIDIMENSIONALMENTE, PARA OBTENER IMÁGENES REALISTAS Y CONCEPTUALES.

13) APLICAR LAS TÉCNICAS DE POSTPRODUCCIÓN A LAS IMÁGENES OBTENIDAS DE LOS RENDERIZADOS HECHOS MEDIANTE APLICACIONES INFORMÁTICAS FRECUENTES EN ARQUITECTURA.

14) APLICAR LOS CONOCIMIENTOS DE FOTOGRAFÍA, FOTOPERSPECTIVA INFOGRÁFICA Y DE PERSPECTIVA CÓNICA, PARA LA REALIZACIÓN DE FOTOMONTAJES ARQUITECTÓNICOS. 

15) APLICAR LOS CONOCIMIENTOS DE SOLEAMIENTO,  PARA OBTENER IMÁGENES DE ARQUITECTURAS CON UNA ORIENTACIÓN DETERMINADA, EN UN MOMENTO DADO.

 

OBJETIVOS DE CARACTER ACTITUDINAL

CT-10) CAPACIDAD DE ENFRENTAR, PROYECTAR Y RESOLVER PROBLEMAS REALES DEMANDADOS POR LA SOCIEDAD EN EL ÁMBITO DE LA ARQUITECTURA.

CT-17) HABILIDAD PARA APLICAR LOS CONOCIMIENTOS A LA PRÁCTICA.

CT-19) HABILIDAD PARA LA ESTÉTICA Y LA FORMA.

CT-21) HABILIDAD PARA LA IMAGINACIÓN, FANTASÍA Y CREATIVIDAD. 

CT-28) HABILIDAD PARA LA VISIÓN ESPACIAL. 

CT-31) HABILIDAD PARA LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, ORAL Y ESCRITA.

CT-33) HABILIDAD PARA LA REPRESENTACIÓN ESPACIAL Y LA IDEACIÓN GRÁFICA. 

CT-52) HABILIDAD PARA GESTIONAR Y TEMPORALIZAR LA INFORMACIÓN Y LOS RECURSOS.

 

 

Dades generals

Codi: 20517
Professor/a responsable:
OLIVA MEYER, JUSTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix