Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
URBANISME 1

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

La asignatura de Urbanismo 1 se desarrolla en el primer semestre del segundo curso de la titulación. Es la primera asignatura del área de Urbanística y Ordenación del Territorio que cursan los/las alumnos/as de Arquitectura y supone un primer acercamiento al análisis y comprensión de la realidad urbana y territorial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN ARQUITECTURA

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CG18 : Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA7 : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CGUA8 : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CGUA9 : Capacitat de treball en grup. Capacitat de participar eficaçment en treballs col·lectius i de grup, repartint tasques i assumint rols.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CG28 : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, procés o espai amb independència de les visualitzacions previstes; així com la capacitat per a generar altres noves.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals lingüístiques

 • CG33 : Habilitat per a la representació espacial i la ideació gràfica. Capacitat per a entendre i interpretar espacialment un procés d'arquitectura i d'utilitzar referents pictòrics i plàstics com a suport per a la ideació.

 

Competències específiques:>>bloc propedèutic

 • CE3 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels sistemes de representació espacial.

 

Competències específiques:>> bloc projectual

 • CE48 : Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • CE51 : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • CE57 : Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB1 : Habilidad para comprender. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

 

GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG-1 : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG-3 : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG-7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT-10 : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT-14 : Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-1 : Capacitat d'ús d'una segona llengua. Capacitat d'utilitzar l'anglés amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la pròpia vida professional.
 • CT-4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT-20 : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CT-21 : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals lingüístiques

 • CT-24 : Habilitat per a elaborar i expressar idees i discursos propis. Habilitat per a generar registres que caracteritzen un llenguatge propi i diferenciat, fins i tot reciclant les maneres ja conegudes i fixant-ne noves.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

 • CT-26 : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Competències específiques:>>bloc propedèutic

 • CE-1T : Aptitud per a aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes.
 • CE-3 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels sistemes de representació espacial.
 • CE-4 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual.

 

Competències específiques:>> bloc projectual

 • CE-34T : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE-35T : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE-36T : Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar-ne la protecció.
 • CE-37T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE-45T : Capacitat per a dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • CE-48 : Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • CE-51 : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • CE-53 : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE-55 : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE-57 : Coneixement adequat de la sociologia, la teoria, l'economia i la història urbanes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aptitud per a crear projectes arquitectònics que satisfacen alhora les exigències estètiques i les tècniques.
 • Coneixement adequat de la història i les teories de l'arquitectura, les arts, la tecnologia i les ciències humanes relacionades.
 • Coneixement adequat de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • Capacitat per a comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i ll'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i l'escala humanes.
 • Capacitat per a comprendre la professió d'arquitecte i la seua funció en la societat, en particular amb projectes que tinguen en compte els factors socials.
 • Situar l'alumnat davant el fenomen urbà amb l'objectiu que entenga el paper de la disciplina urbanística com a instrument per a la construcció de la ciutat i del territori en la doble vessant social i mediambiental (paisatgístic o perceptiu, morfològic i funcional).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

 • Adquirir las competencias que corresponden a la asignatura de Urbanismo 1.
 • Aprender las características básicas de los diversos modelos de crecimiento, de construcción e intervención en la ciudad, a través de un recorrido por determinados proyectos de la Historia del Urbanismo.
 • Comprender en cada contexto histórico concreto la relación entre éstos modelos, los problemas urbanos y sociales que tratan de resolver y la transformación espacial y territorial que introducen.
 • Iniciar a los/las alumnos/as en las metodologías y técnicas de intervención en la ciudad y en las herramientas de interpretación y análisis de la forma urbana y la descripción del territorio.
 • Iniciar a los/las alumnos/as en las técnicas de la representación gráfica de la ciudad contemporánea.

Con esta experiencia pretendemos iniciar el camino hacia la comprensión de la realidad urbana y territorial. Para ello, a través del descubrimiento: búsqueda y manejo de textos y materiales, etc., y de la representación gráfica, trataremos de describir la ciudad contemporánea como resultado de su secuencia de formación. De este modo, aprenderemos a identificar los distintos procesos históricos y las diversas formas de crecimiento que constituyen partes diferenciadas o reconocibles de la ciudad y que, en suma, la componen y la desvelan como conjunto.

 

 

Dades generals

Codi: 20514
Professor/a responsable:
PEREZ DEL HOYO, RAQUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix