Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INFOGRAFIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Para cursar esta asignatura es necesario haber realizado previamente las asignaturas Fundamentos de Programación I, Fundamentos de Programación II y Tratamiento Digital de Imágenes.

En la sociedad actual de la información en la que nos movemos cada vez se hace más necesario el uso de imágenes y animaciones generadas por ordenador en cualquier campo, pero es en el entretenimiento donde está adquiriendo una gran importancia. El número de personas trabajando en este campo es cada vez mayor, y es previsible que en los próximos años exista una importante demanda de personal cualificado que cubra las distintas áreas de trabajo necesarias para realizar producciones digitales relacionadas con los ámbitos de profesionales de la publicidad, televisión, cine y entretenimiento.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT10 : Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B1 : Capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que es puguen plantejar en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.
 • B2 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C2 : Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per a sustentar el desenvolupament i l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

Competències específiques: >> competències específiques de So i Imatge

 • E5 : Capacitat per a crear, codificar, gestionar, difondre i distribuir continguts multimèdia, atenent criteris d'usabilitat i accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i interactius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre nous mètodes i tecnologies i donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions i creativitat, i comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Capacitat per a treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, per escrit i verbalment, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

O1.- Entender el concepto de Infografía

O2.- Conocer la metodología y problemática básica asociada a la creación de gráficos por ordenador

O3.- Conocer las principales técnicas de visualización realista en gráficos

O4.- Saber manejar una herramienta de modelado para la producción de animaciones y creación de objetos y escenarios virtuales 3D.     

 

 

Dades generals

Codi: 20035
Professor/a responsable:
ARQUES CORRALES, MARIA DEL PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix