Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECTES I INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

En esta asignatura se pretende que el estudiante aprenda a realizar diversos proyectos de telecomunicación que en la actualidad tienen una notable aplicación en la sociedad. De forma general se adquirirán distintas capacidades y conocimientos que habilitarán al futuro graduado a redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación. Estos proyectos de telecomunicación tendrán por objeto la creación, el desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación.

Para cursar con éxito esta asignatura es recomendable realizar previa o simultáneamente las asignaturas: Señales y Sistemas, Teoría de la Comunicación, Tratamiento Digital de Señal, Televisión y Normativa y Servicios de Telecomunicación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT10 : Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.
 • C6 : Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextos residencials (casa, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals, responsabilitzant-se de la posada en marxa i millora contínua, així com conèixer l'impacte econòmic i social que generen.

 

Competències específiques: >> competències específiques de So i Imatge

 • E3 : Capacitat per a realitzar projectes de locals i instal·lacions destinats a la producció i enregistrament de senyals d'àudio i vídeo.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 

 • Adquirir los conocimientos teóricos del Proyecto de forma que se adquiera una visión global que permita desarrollar la capacidad de abstracción necesaria para su realización.
 • Conocer los fundamentos del Ejercicio Libre de la Profesión para aplicar de forma efectiva los métodos, herramientas y procedimientos al uso. 
 • Conocer los fundamentos de la Dirección y Gestión de Proyectos de manera que se pueda disponer de los conocimientos básicos necesarios para asegurarse de que los aspectos importantes del proyecto son considerados en el momento adecuado.
 • Adquirir la capacidad de trabajar en un medio multidisciplinar diseñando, redactando y desarrollando proyectos en el ámbito de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en distintos tipos de edificaciones.
 • Adquirir la capacidad de buscar la información necesaria para el diseño de un proyecto de ingeniería.
 • Adquirir la capacidad de redactar de forma correcta el contenido de un proyecto técnico, de acuerdo a los contenidos mínimos exigibles por la legislación

 

 

Dades generals

Codi: 20032
Professor/a responsable:
MARTIN GULLON, ENRIQUE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix