Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
VIBROACÚSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Vibroacústica es una asignatura optativa del Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT) de la Universidad de Alicante que puede ser cursada a partir del sexto cuatrimeste (6C), siendo necesarios conocimientos previos adquiridos en asignaturas como Acústica (3C), transductores acústicos (4C) y aislamiento y acondicionamiento acústico (5C). Asimismo, la materia impartida hace uso de herramientas de otras asignaturas, siendo muy importante haber cursado con aprovechamiento todas las materias de primer y segundo curso.

En esta asignatura el alumno obtendrá las herramientas básicas para abordar problemas vibroacústicos desde una perspectiva teórico-práctica. Para ello, se estudiarán los principios fundamentales asociados al comportamiento modal de estructuras con diferentes grados de libertad, incluyendo los fenómenos de radiación y transmisión para diferentes configuraciones. Asimismo, se dedicará una parte importante de la asignatura a la caracterización de materiales por medio de técnicas vibroacústicas. De esta forma, los conocimientos impartidos proporcionarán al alumno la destreza necesaria para el análisis de sistemas vibratorios, el uso de la instrumentación de medida básica, y la utilización de software destinado a la simulación de sistemas radiantes. La asignatura abre una puerta a líneas de investigación de gran importancia relacionadas con la acústica y las vibraciones, siendo una parte fundamental del campo profesional denominando Ingeniería Acústica.


La asignatura se organiza en clases de teoría-problemas, y clases prácticas de laboratorio. A lo largo del curso se plantearán diferentes actividades tanto de tipo individual como en grupo. Las actividades de teoría y problemas se llevarán a cabo en el aula de teoría, siendo necesario el uso de ordenadores para la realización de ejercicios. Por otro lado, los contenidos prácticos de la asignatura se impartirán en el Laboratorio de Electroacústica, donde se hará uso de la instrumentación necesaria en cada caso. Durante las primeras sesiones se introducirá al alumno las distintas configuraciones de medida, así como las herramientas de software empleadas tanto en la adquisición de señales como en la simulación de problemas vibroacústicos por métodos numéricos. Posteriormente, se abordarán problemas específicos relacionados con la materia, distinguiendo tres bloques principales: análisis modal, caracterización de materiales y vibración en máquinas y mecanismos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT10 : Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C1 : Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.
 • C8 : Capacitat per a comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els seus corresponents dispositius emissors i receptors.

 

Competències específiques: >> competències específiques de So i Imatge

 • E4 : Capacitat per a realitzar projectes d'enginyeria acústica sobre aïllament i condicionament acústic de locals; instal·lacions de megafonia; especificació, anàlisi i selecció de transductors electroacústicos; sistemes de mesurament, anàlisi i control de soroll i vibracions; acústica mediambiental, i sistemes d'acústica submarina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer, comprendre i saber aplicar la legislació necessària per a ser enginyer tècnic de telecomunicació i tenir facilitat per a aplicar especificacions, reglaments i normes obligatòries.
 • Conèixer matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre nous mètodes i tecnologies, i done versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions i creativitat i comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per a fer medicions, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en l'àmbit específic de la telecomunicació.
 • Facilitat per a aplicar especificacions, reglaments i normes obligatòries.
 • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, per escrit i verbalment, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

• Asimilar técnicas y procedimientos de caracterización de sistemas radiantes.
• Conocer los sensores y la instrumentación necesaria para la medida de vibraciones con y sin contacto.
• Conocer y aplicar el concepto de transmisibilidad y aplicarlo al diseño de sistemas de amortiguamiento de vibraciones.
• Analizar el comportamiento modal en sistemas de más de un grado de libertad.
• Aplicar técnicas de análisis modal en sistemas mecánicos y acústicos para la caracterización de materiales.
• Comprender los diagramas de bloques del flujo energético entre subsistemas desde el punto de vista SEA y su aplicación a sistemas acoplados acústicamente.
• Analizar el problema genérico del acoplo vibroacústico para:
     a) La radiación de placas.
     b) Pérdidas por transmisión en particiones formadas por una o varias capas.

 

 

Dades generals

Codi: 20027
Professor/a responsable:
POVEDA MARTINEZ, PEDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix