Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRACTAMENT DIGITAL D'ÀUDIO

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

L'assignatura aportarà a l'alumnat l'assimilació de mètodes i estratègies per al tractament digital del senyal d'àudio. Partint dels coneixements previs de les assignatures recomanades es particularitzarà i aprofundirà en el tractament del senyal d'àudio: conversió d'àudio analògic a digital, processament, efectes, compressió, àudio espacial, etc. L'assignatura proporciona a més fonaments en major o menor mesura per a altres assignatures posteriors com poden ser: Sistemes Audiovisuals Avançats, Síntesi Digital del So, Processadors Digitals de Senyal i Centres de Producció Audiovisual.

Per a cursar l'assignatura es recomanable haver cursat previament:

20010 - Acústica
20014 - Senyales i sistemes
20015 - Teoría de la comunicació
20019 - Tractament digital del senyal

También es aconsellable, pero no indispensable, haber cursat les assignatures:

20011 - Electrónica analógica
20018 - Transductors acústics

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT10 : Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències específiques de So i Imatge

 • E1 : Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processament, emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.
 • E2 : Capacitat d'analitzar, especificar, realitzar i mantenir sistemes, equips, capçaleres i instal·lacions de televisió, àudio i vídeo, tant en entorns fixos com a mòbils.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprenendre nous mètodes i tecnologies i donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Comprendre els sistemes de conversió d'àudio analògic a digital. 
 • Comprendre els processadors, procediments i tècniques emprats en el tractament d'àudio digital. 
 • Comprendre els fonaments de la compressió d'àudio digital. 
 • Comprendre el funcionament de la localització binaural i de les tècniques que empren els sistemes de so espacial per recrear-la.
 • Comprendre els diferents formats i suports d'enregistrament i transmissió del senyal d'àudio.
 • Comprendre el funcionament dels sistemes de correcció d'errors emprats en àudio digital.

 

 

Dades generals

Codi: 20023
Professor/a responsable:
BLEDA PEREZ, SERGIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix