Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
XARXES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Fundamentos de las redes de comunicación de datos. Arquitecturas de red. Sistemas y tecnologías actuales para comunicaciones de datos: funcionamiento y estándares vigentes. Técnicas, protocolos y dispositivos para la transmisión de datos. Redes de área local y redes de acceso. Redes inalámbricas. Interconexión de redes y encaminamiento. Internet. Protocolos superiores.

Esta asignatura de Redes no requiere haber cursado otras asignaturas previas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C12 : Coneixement i utilització dels conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.
 • C13 : Capacitat de diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, àudio, vídeo i serveis interactius i multimèdia.
 • C14 : Coneixement dels mètodes d'interconnexió de xarxes i encaminament, així com els fonaments de la planificació, dimensionament de xarxes en funció de paràmetres de tràfic.
 • C6 : Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextos residencials (casa, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals, responsabilitzant-se de la posada en marxa i millora contínua, així com conèixer l'impacte econòmic i social que generen.
 • C7 : Coneixement i utilització dels fonaments de la programació en xarxes, sistemes i serveis de telecomunicació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions i creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Facilitat per l'ús d'especificacions, reglaments i normes obligatòries.
 • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com verbalment, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Proporcionar a los alumnos una visión global de las comunicaciones de datos, presentando especial atención a las arquitecturas de red OSI y TCP/IP.

Estudiar el concepto de velocidad de transmisión y su relación con el ancho de banda para poder comprender la limitación de la velocidad en el envío de datos de los medios de transmisión actuales.

Realizar una comparativa entre los diferentes medios de transmisión de datos utilizados en las comunicaciones y su uso en determinados ámbitos.

Conocer los sistemas de acceso a Internet más implantados en la actualidad. Presentar la tecnología de red local, comprender el dimensionado y enlace a otras redes, tanto locales como remotas mediante dispositivos de interconexión. Análisis de tráfico.

Ser capaz de reconocer y analizar la información que se transmite en protocolos básicos de una arquitectura TCP/IP para diferentes tipos de servicio (datos, audio, video).

 

 

Dades generals

Codi: 20022
Professor/a responsable:
ORTIZ ZAMORA, JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix