Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA DE LA COMUNICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura aporta al alumno las herramientas básicas para el diseño de un sistema de comunicaciones, desde el punto de vista de la transmisión de información. Para ello se describen las distintas posibilidades existentes para enviar la información en forma de señal, mediante modulaciones analógicas y digitales.
Se estudian las capacidades y limitaciones de los distintos tipos de modulaciones y los efectos del canal y el sistema sobre la calidad final de la comunicación, llegando a los compromisos de diseño en ingeniería en cuanto a potencia requerida, ancho de banda, etc.

Se recomienda cursar esta asignatura después de superar las asignaturas:
20009 - Matemáticas I
20013 - Matemáticas II
20014 - Señales y sistemas

Se recomienda cursar esta asignatura simultáneamente a:
20019 - Tratamiento digital de señal

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT10 : Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B2 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C4 : Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.
 • C5 : Capacitat per a avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre nous mètodes i tecnologies i doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, prendre de decisions, ser creatiu, comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Facilitat per a fer servir especificacions, reglaments i normes d'obligatòries.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Comprender el problema fundamental de la comunicación y la necesidad de la codificación y modulación de la información
- Comprender el esquema básico y los elementos que intervienen en un sistema de comunicaciones
- Comprender, analizar y aplicar modulaciones analógicas y digitales
- Comprender, analizar y aplicar los conceptos relacionados con la transmisión digital de señales
- Comprender y analizar los efectos indeseados presentes en los sistemas de comunicaciones: ruido, distorsión, interferencia.

 

 

Dades generals

Codi: 20015
Professor/a responsable:
LOPEZ SANCHEZ, JUAN MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix