Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SENYALS I SISTEMES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura aporta al alumno las herramientas necesarias sobre los conceptos básicos relacionados con señales y sistemas analógicos y digitales. Estos conceptos son imprescindibles para futuras asignaturas en las que se realice un tratamiento de señal. 


Se estudian los distintos tipos de señales y sistemas analógicos y digitales tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, así como las distintas herramientas que sirven para caracterizarlos en los correspondientes dominios transformados. Se estudia también el proceso de digitalización de señales analógicas necesario para poder realizar tratamiento de señal.

Para superar con éxito la asignatura, es conveniente cursar previa o simultaneamente las asignaturas Matemáticas I y II.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B4 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C1 : Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.

 

Competències específiques: >> competències específiques de So i Imatge

 • E1 : Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processament, emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre nous mètodes i tecnologies i doten de gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Conocer y analizar los distintos elementos y señales involucrados en la telecomunicación o comunicación a distancia, tanto analógica como digital.
- Comprender el proceso de digitalización de señales analógicas.
- Desarrollar la capacidad de analizar y diseñar sistemas.
- Ser capaz de caracterizar y analizar las señales y sistemas, continuos y discretos, en el dominio del tiempo y en el de la frecuencia.
- Conocer las ventajas y limitaciones del procesado digital de señales.

 

 

Dades generals

Codi: 20014
Professor/a responsable:
FERRANDO ROCHER, MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix