Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATEMÀTIQUES II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura MATEMATICAS II se imparte durante el primer cuatrimestre del segundo curso de la Carrera: GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN. La asignatura se desarrolla durante 15 semanas mediante Seminarios Teórico-prácticos (2 horas semanales) y Prácticas con ordenador (otras 2 horas semanales).Esta asignatura está subordinada por las asignaturas Matemáticas Básicas y Matemáticas I. De esta asignatura dependen las asignaturas Sistemas y Señales, Teoría de la Comunicación, Tratamiento Digital de la Señal, Tratamiento Digital de audio, Tratamiento Digital de Imágenes y Medios de Transmisión. Esta asignatura está coordinada  con todas las asignaturas mencionadas en los párrafos precedentes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B1 : Capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que es puguen plantejar en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.
 • B4 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies i aporten versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, prendre decisions, ser creatiu, comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com verbalemnt, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

1) Analizar y aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados con la teoría de la probabilidad y la estadística, en particular el manejo con las variables aleatorias.
2) Identificar y resolver las ecuaciones diferenciales de orden superior lineales de coeficientes constantes y sus aplicaciones.
3) Identificar y resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales y sus aplicaciones.
4) Manejar el trabajo con las funciones de variable compleja: derivación e integración.
5) Desarrollar las series de Taylor y de Laurent para las funciones de variable compleja.
6) Desarrollar y aplicar las series y transformadas de Fourier.
7) Manejar y aplicar la transformada Laplace en la resolución de las ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
8) Identificar y resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.
9) Aplicar la transformada Z como operador discreto, en especial para la solución de las ecuaciones en diferencias.
10) Capacidad de resolver problemas matemáticos complejos y pequeños proyectos en grupo con iniciativa y destreza, que le permita abordar problemas concretos aplicados a la especialidad empleando con éxito los recursos matemáticos aprendidos y las herramientas informáticas trabajadas con las distintas librerías de Python.

 

 

Dades generals

Codi: 20013
Professor/a responsable:
NESCOLARDE SELVA, JOSUE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix