Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ELECTRÒNICA ANALÒGICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura aportará al alumnado la asimilación de métodos y estrategias para reconocer, interpretar, analizar y diseñar circuitos electrónicos amplificadores, sistemas realimentados, osciladores y fuentes de alimentación. Los conocimientos impartidos permitirán al alumno conocer y asimilar los conceptos ligados a componentes y circuitos electrónicos, así como al tratamiento analógico de la señal eléctrica. La asignatura consta de diferentes actividades que se distribuirán en clases de teoría, problemas y laboratorio. En todas las actividades es necesario tanto el trabajo individual como el trabajo en grupos para la consecución con éxito de los objetivos de la asignatura. Las actividades de teoría y problemas se realizarán en un aula de teoría, mientras que las prácticas de laboratorio se realizarán en el Laboratorio de Electrónica de la Escuela Politécnica Superior.

Se recomienda haber cursado y aprobado previamente las asignaturas de Fundamentos Físicos de la Ingeniería I, Electrónica Básica,  y Análisis de Circuitos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B4 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies, que el capaciten per a aprendre nous mètodes i tecnologies i el doten de gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, prendre decisions, ser creatiu, comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, incloent-hi la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer o enginyera tècnica de telecomunicació.
 • Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com verbalment, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Reconocer, interpretar, analizar y diseñar circuitos electrónicos amplificadores, sistemas realimentados, osciladores y fuentes de alimentación.

- Explicar, analizar e interpretar las señales de entrada y de salida de un sistema analógico, tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia.

- Identificar e interpretar los diferentes subsistemas analógicos que forman parte de otros sistemas integrados más complejos.

- Reconocer y utilizar los equipos de laboratorio, así como herramientas software de simulación, para el análisis de circuitos electrónicos analógicos.

- Reconocer y apreciar las aplicaciones prácticas de los circuitos analógicos estudiados en la vida real.

 

 

Dades generals

Codi: 20011
Professor/a responsable:
GALIANA MERINO, JUAN JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix