Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ACÚSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

L'assignatura Acústica, és bàsica dins de la titulació de grau en Enginyeria en So i Imatge. Proporciona els conceptes teòrics i principis físics fonamentals per a poder desenvolupar les competències específiques del grau.
L'assignatura depèn de diverses assignatures com poden ser:

 • Fonaments Físics de l'Enginyeria I (20003)
 • Matemàtiques Bàsiques (20004)
 • Fonaments Físics de l'Enginyeria II (20008)
 • Matemàtiques I (20009)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B3 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C1 : Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.
 • C8 : Capacitat per a comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els seus corresponents dispositius emissors i receptors.

 

Competències específiques: >> competències específiques de So i Imatge

 • E1 : Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processament, emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.
 • E3 : Capacitat per a realitzar projectes de locals i instal·lacions destinats a la producció i enregistrament de senyals d'àudio i vídeo.
 • E4 : Capacitat per a realitzar projectes d'enginyeria acústica sobre aïllament i condicionament acústic de locals; instal·lacions de megafonia; especificació, anàlisi i selecció de transductors electroacústicos; sistemes de mesurament, anàlisi i control de soroll i vibracions; acústica mediambiental, i sistemes d'acústica submarina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies, que el capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com que dotar-lo d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit especific de la telecomunicació.
 • Facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
 • Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Adquirir les competències necessàries de cara a la formació cientificotècnica bàsica d'un estudiant universitari especialitzat en la branca d'Enginyeria en So i Imatge i els coneixements bàsics de les lleis i principis d'acústica, necessaris per a poder accedir a la comprensió de les diferents matèries que s'impartiran al llarg del grau. En concret:

 • Adquirir els coneixements bàsics sobre dinàmica de vibracions.
 • Saber descriure què és una ona sonora, com es propaga i els fenòmens de reflexió, refracció, transmissió i absorció.
 • Conèixer com es pot quantificar la directividad d'una font sonora.
 • Adquirir els coneixements bàsics sobre la propagació d'ones sonores en tubs i conèixer com funcionen els filtres i ressonadors acústics.
 • Conèixer com es produeix l'audició i la parla, posant l'accent en els aspectes físics dels mateixos.
 • Adquirir els coneixements bàsics sobre acústica mediambiental i conèixer alguns dels paràmetres utilitzats per a les mesures de soroll.
 • Conèixer com es propaguen les ones sonores en l'aigua i les seues aplicacions.
 • Afermar els conceptes tractats mitjançant les pràctiques de laboratori.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 20010
Professor/a responsable:
FRANCES MONLLOR, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix