Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATEMÀTIQUES I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

  La contribución de la asignatura al perfil profesional del título se basa en los siguientes aspectos: - La asignatura de Matemáticas I forma parte del grupo de asignaturas básicas de primer curso, la cual tiene como objetivo principal desarrollar la capacidad de la resolución de problemas matemáticos sencillos que pueden plantearse en la ingeniería. Este caracter básico de la asignatura le confiere un papel clave en la formación de futuros ingenieros. -Esta asignatura tiene relación directa con la gran mayoría de las asiganturas de la titulación.  

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B1 : Capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que es puguen plantejar en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies, que el capacite per a aprendre nous mètodes i tecnologies, així com que dotar-lo d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, incloent-hi la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer o enginyera tècnica de telecomunicació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

1) Conocer los conceptos teórico-prácticos relacionados con funciones de varias variables: límites, continuidad, derivadas parciales, diferenciabilidad, regla de la cadena, derivada direccional, gradientes y extremos relativos; los conceptos básicos vinculados con integración múltiple: integral iterada, área, volumen, coordenadas polares, integrales triples, coordenadas cilíndricas y esféricas, cambio de variable; conocer el manejo de los distintos tipos de ecuaciones diferenciales: variables separables, homogéneas, reducibles a homogéneas, lineal, Bernoulli, Ricati, diferenciales exactas, factores integrantes, Lagrange, Clairaut, resolubles en y o en x, falta la x o la y.2) Capacidad de resolver problemas matemáticos básicos con iniciativa y destreza, que le permita abordar pequeños problemas concretos aplicados a la especialidad empleando con éxito los recursos matemáticos aprendidos.

 

 

Dades generals

Codi: 20009
Professor/a responsable:
LLORET CLIMENT, MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix