Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPUTADORS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

En esta asignatura se realiza una introducción general a la tecnología de los computadores. Los alumnos aprenderán aspectos tecnológicos básicos sobre representación de la información, las unidades funcionales de un computador y las prestaciones del computador, entre otros. Se efectuará especial hincapié en los dispositivos de sonido e imagen que se integran en un computador.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B2 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C2 : Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per a sustentar el desenvolupament i l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies, que capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com perquè doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a situacions noves.
 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, incloent-hi la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de Telecomunicació.
 • Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Objetivos Conceptuales

 • Conocer los elementos de representación de la información y de la programación básica
 • Comprender la organización y la estructura de los computadores y de las redes de computadores
 • Aprender las nociones fundamentales de la informática

Objetivos Procedimentales

 • Resolver problemas al nivel de los sistemas electrónicos del computador y de la programación en ensamblador
 • Evaluar las prestaciones de sistemas y aplicaciones especializadas, con fines de auditoría y asesoramiento
 • Adquirir destreza en el manejo de los computadores

Objetivos de Actitud

 • Actitud de empleo de la tecnología informática como enfoque esencial de la actividad profesional del ingeniero de sonido e imagen
 • Proclividad a la realización de proyectos de ingeniería en régimen multidisciplinar con los expertos en informática y en control

 

 

Dades generals

Codi: 20006
Professor/a responsable:
PUJOL LOPEZ, FRANCISCO ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix