Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATEMÀTIQUES BÀSIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura de Matemáticas Básicas forma parte del grupo de asignaturas básicas de primer curso, y tiene como objetivo principal desarrollar la capacidad de la resolución de problemas matemáticos sencillos que pueden plantearse en la ingeniería. Este carácter básico de la asignatura le confiere un papel clave en la formación de futuros ingenieros. Matemáticas Básicas tiene relación directa con la gran mayoría de las asiganturas de la titulación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B1 : Capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que es puguen plantejar en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies, que capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com perquè doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, incloent-hi la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer  tècnic de Telecomunicació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

1. Conocer los conceptos teóricos prácticos relacionados con funciones de una variable: cálculo de límites, derivadas e integrales; los conceptos básicos vinculados con las sucesiones y series numéricas así como una adecuada utilización de las herramientas del Álgebra Matricial.

2. Capacidad de resolver problemas matemáticos básicos con iniciativa y destreza, que le permita abordar pequeños problemas concretos aplicados a la especialidad empleando con éxito los recursos matemáticos aprendidos.

 

 

Dades generals

Codi: 20004
Professor/a responsable:
NAVARRO LLINARES, JUAN FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix