Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

L’assignatura pretén que els estudiants assimilen mètodes i estratègies per a la resolució de problemes de mecànica general, termodinàmica i camp elèctric, a més a més també de corrents elèctrics i semiconductors. Aquests dos últims s’estudiaran amb més profunditat en altres assignatures de la titulació. Els coneixements impartits permetran conèixer i assimilar els concepte d’aquestes parts de la Física relacionats amb l'Enginyeria de Telecomunicació.

L’assignatura consta de diferents activitats presencials i no presencials. Les activitats presencials són classes teòriques i classes pràctiques de problemes i de laboratori. En totes les activitats es durà a terme tant treball individual com a feina en grup.

Les activitats corresponents a les classes de teoria i pràctiques de problemes es realitzaran en l’aula, mentre que les classes pràctiques de laboratori es faran al laboratori de física situat a la primera planta del edifici EPS 1.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B3 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • B4 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciten per a aprendre nous mètodes i tecnologies, així com perquè el dote d'una gran versatilitat per a adaptar-se a situacions noves.
 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, incloent-hi la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de Telecomunicació.
 • Facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Adquirir les competències necessàries per a la formació científica bàsica en Física que ha de posseir tot titulat universitari especialitzat en la branca tècnica d'Enginyeria de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge.
 • Tenir una visió general sobre els fonaments de la física de semiconductors, necessaris per a poder abordar amb èxit les assignatures d'electrònica i fotònica de la titulació.
 • Assimilar els conceptes fonamentals de la mecànica d'una partícula per a la resolució de problemes de cinemàtica, dinàmica i treball i energia, així com en problemes que incloguen situacions en les quals apareixen aquests conceptes simultàniament.
 • Adquirir coneixements elementals de calor, temperatura i termodinàmica i aplicar-los en la resolució de problemes en els quals apareix la calor i els mecanismes de la transferència d'energia tèrmica.
 • Comprendre els conceptes bàsics sobre camps elèctrics i corrents elèctrics, de gran importància en l'Enginyeria de Telecomunicació i imprescindibles per a l'estudi d'altres assignatures, i saber aplicar aquests conceptes a la resolució de problemes amb càrregues elèctriques puntuals i distribuïdes.
 • Estimular als alumnes mitjançant l'exposició d'aplicacions de la Física en la vida quotidiana, en la tecnologia actual, en la seua pròpia titulació i en la seua futura activitat professional.

 

 

Dades generals

Codi: 20003
Professor/a responsable:
GALLEGO RICO, SERGI
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix