Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI DE CIRCUITS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Análisis de Circuitos es una asignatura troncal que proporciona las herramientas para entender el comportamiento de los circuitos eléctricos lineales en los distintos modos de funcionamiento: corriente continua, corriente alterna y régimen transitorio. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B4 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i també que el doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, incloent-hi la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

OE1. Aprendizaje de herramientas matemáticas de análisis de circuitos electrónicos. Estas herramientas son de utilidad para su posterior empleo en circuitos analógicos y digitales de uso común en telecomunicaciones.

OE2. Introducción al estudio de las señales como variables matemáticas y a la descripción de componentes y circuitos mediante funciones y ecuaciones.

OE3. Introducción al análisis de señales y sistemas en dominios transformados. Equivalencia entre dominios y posibilidad de procesado en cada uno de ellos.

OE4. Introducción al estudio por bloques de sistemas lineales mediante el uso de funciones de transferencia.

OE5. Primeras nociones del concepto de filtrado y estudio de los filtros selectivos.

 

 

Dades generals

Codi: 20001
Professor/a responsable:
MARTINEZ MARIN, TOMAS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix