Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ELECTRÒNICA BÀSICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La contribución de la asignatura al perfil profesional del título se basa en los siguientes aspectos:

- Estudio de los componentes electrónicos discretos básicos como elementos de partida para la construcción de circuitos de aplicación: el estudio del funcionamiento de los circuitos analógicos y digitales se basa en el conocimiento de componentes discretos tales como resistencias, diodos y transistores.

- Primera toma de contacto del estudiante con instrumentación electrónica (fuente de alimentación, generador de señal, multímetro, osciloscopio) así como con sus primeros montajes eléctricos.

- Complementariedad con las asignaturas Análisis de Circuitos y Computadores, de primer y segundo cuatrimeste, respectivamente.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B4 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies, que elcapacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i també perquè el dote d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, incloent-hi la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Familiarització amb els components electrònics bàsics.

- Capacitat per interpretar correctament les dades tècniques dels components.

- Dissenyar i analitzar circuits electrònics analògics bàsics.


- Familiarització amb la instrumentació de laboratori i adquisició de la capacitat per abordar i solucionar alguns dels problemes típics de la implementació pràctica de circuits.


 

 

 

Dades generals

Codi: 20000
Professor/a responsable:
BALLESTER BERMAN, JOSEP DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix