Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Gestión de la información se plantea como culminación de una serie de asignaturas que constituyen la formación fundamental en técnicas de almacenamiento y gestión de la información, tras Fundamentos de las Bases de Datos (Primer curso) y Diseño de las Bases de Datos (Segundo Curso). En esta asignatura se plantea el problema de la gestión de la información desde un punto de vista global, en el que los estudiantes desarrollarán por vez primera un proyecto completo de gestión, definiendo el problema, diseñando y desarrollando su solución, y enfrentándose a diferentes alternativas y retos que aprenderán superar, y que les trasladarán a las futuras situaciones que se plantearán en sus ejercicios profesionales.

Metodológicamente, la enseñanza de Gestión de la Información se ha planteado como un aprendizaje orientado a proyecto, donde se comenzará planteando un reto a conseguir, a partir del cual la asignatura irá proporcionando los recursos necesarios para su logro.

Las competencias adquiridas en Gestión de la información servirán también de apoyo para el resto de asignaturas de la especialización en Sistemas de Información, donde el problema de la gestión de la información formará parte activa de los desarrollos en cada una de ellas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (tecnologia específica):>>Sistemes d'Informació

 • CESI2 : Capacitat per a determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització atenent aspectes de seguretat i compliment de la normativa i la legislació vigent.
 • CESI3 : Capacitat per a participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i comunicació.

 

Competències Bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica, que tinguen com a objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'apartat següent, concebre, desenvolupar o explotar sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a dirigir els projectes de l'àmbit de la informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, les aplicacions i els serveis informàtics i de la informació que gestionen.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis informàtics, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts, integrant maquinari, programari i xarxes, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments. 
 • Capacitat per a conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic en informàtica, a més de les especificacions, els reglaments i les normes d'obligat compliment.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixements per a mesurar, calcular, valorar, taxar, peritar, estudiar, fer informes i planificar tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

 • Conocer y saber aplicar una metodología completa de diseño de bases de datos para proyectos de sistemas de información.
 • Conocer y saber aplicar herramientas y recursos para el desarrollo de dicha metodología.
 • Conocer y saber aplicar diferentes mecanismos de acceso y gestión de la información almacenada.
 • Enfrentar y saber resolver diferentes retos en la gestión de la información habituales en la futura actividad profesional del estudiante.
 • Descubrir nuevas tendencias relacionadas con la gestión de la información 

 

 

Dades generals

Codi: 34055
Professor/a responsable:
MARTINEZ BARCO, PATRICIO MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix