Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura se enmarca dentro de la Ingeniería del Software. Concretamente abarca las actividades conducentes a la planificación, seguimiento y control de un proyecto software, así como la ejecución de dicho plan utilizando las metodologías, tecnologías y herramientas más adecuadas para contribuir al éxito del mismo (satisfacer tiempos de entrega estimados, satisfacer costes estimados, y satisfacer las expectativas del cliente). Dirección de proyectos completos utilizando procedimientos y documentos estandarizados. Concienciación sobre la importancia de la profesión informática, de la creación y utilización de estándares y de los aspectos legales y Éticos de las TIC (responsabilidad social y jurídica).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seua fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics i amb la legislació i normativa vigent.
 • CE18 : Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.
 • CE2 : Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seua engegada i la seua millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica, que tinguen com a objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'apartat següent, la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a dirigir les activitats dels projectes de l'àmbit de la informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis informàtics, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic en informàtica i aplicar especificacions, reglaments i normes obligatòries.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixements per a fer mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, legislació, regulació i normalització, en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

Mejorar la capacidad de abstracción y síntesis del alumno para:

 

 • Resolver problemas relacionados con la gestión (planificación, estimación, puesta en marcha y monitorización y control) de un proyecto, enmarcadas en la ingeniería del software, de forma eficiente.
 • Toma de decisiones efectiva para gestionar (planificar , estimar, poner en marcha y monitorizar y controlar) un proyecto de desarrollo de un sistema software.
 • Justificar y documentar las decisiones tomadas de forma eficiente y efectiva.
 • Concienciarse de la importancia de los estándares procedimentales y documentales.
 • Conocer las responsabilidades social y jurídica asociadas a las TIC.

 

 

Objetivos particulares:

 

 • Conocer los principales conceptos, métodos y herramientas sobre la gestión (planificación, estimación y seguimiento) de proyectos software.
 • Conocer la aplicabilidad práctica (ventajas, inconvenientes, ámbito de aplicación) de cada uno de los conceptos, métodos y herramientas de gestión (planificación, estimación y seguimiento) de proyectos software.
 • Manejarse en el uso eficiente de herramientas que apoyen la planificación, estimación y monitorización de proyectos.
 • Diseñar un plan temporal utilizando los conocimientos adquiridos para contribuir al éxito del desarrollo de un proyecto software.
 • Establecer mecanismos de monitorización y control para un plan de proyecto.
 • Identificar y evaluar riesgos, así como establecer medidas de evitación y minimización de impacto.
 • Monitorizar un proyecto software proponiendo soluciones ante las contingencias que aparezcan.
 • Estimar los costes de un proyecto software utilizando diferentes técnicas de estimación.
 • Seleccionar, organizar y motivar al personal.
 • Concienciarse de las ventajas de utilizar procedimientos y estándares.
 • Conocer las responsabilidades social y jurídica asociadas a las TIC.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 34028
Professor/a responsable:
MORA LIZAN, FRANCISCO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix