Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura está diseñada para preparar al alumno para la toma de decisiones empresariales de carácter financiero más importantes de la empresa. Para ello, el contenido de la asignatura se centra en las decisiones financieras de inversión y de financiación a largo plazo, discutiendo su relevancia, la problemática que las caracteriza, y los principales mecanismos prácticos de toma de decisión.

La asignatura tiene un fuerte grado de transversalidad en relación a conceptos propios de otras asignaturas impartidas a lo largo del plan formativo del grado y, especialmente, durante el tercer curso. En este sentido, la asignatura incluye conceptos y nociones de contabilidad, análisis financiero, fiscalidad y marketing, además de los conceptos de finanzas aprendidos en las asignaturas previas de matemáticas financieras y finanzas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Gestionar i administrar una empresa o organització petita, mitjana o gran, entenent la seua localització competitiva i institucional i identificant les seues fortaleses i debilitats.
 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
 • CE2 : Integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una empresa o organització petita, mitjana o gran, i exercir amb desimboltura qualsevol tasca de gestió hi tinga encomanada.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE9 : Saber utilitzar diversos instruments tècnics d'anàlisi financera, i assimilar coneixements sobre el funcionament dels mercats financers nacionals i internacionals per a ser capaç d'analitzar una empresa en el seu entorn.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conèixer l'objectiu financer de l'empresa com també les principals decisions financeres tant a curt com a llarg termini. Dominar els mètodes de valoració d'inversions. Conèixer les fonts de finançament i determinar-ne el cost. Determinar l'estructura de capital òptima d'una empresa. Conèixer els factors que afecten la política de dividends, com també les diferents formes d'instrumentalitzar la remuneració als accionistes. Després de cursar aquesta matèria, l'alumne haurà de ser capaç de conèixer les alternatives de finançament disponibles per a l'empresa i determinar-ne el cost financer, analitzant l'efecte de les diferents estructures financeres sobre el valor de l'empresa. Així mateix, ha de ser capaç d'analitzar la política de dividends de la firma i de valorar projectes d'inversió i el seu impacte en el valor de l'empresa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Los objetivos específicos de la asignatura son:

- Familiarizar al alumno con las decisiones financieras fundamentales de largo plazo de la empresa.

- Familiarizar al alumno con los mecanismos de evaluación de inversiones y decisión y su implementación práctica.

- Familiarizar al alumno con el contenido de la teoría corporativa que discute la relevancia de la decisión de financiación.

- Familiarizar al alumno con el análisis simultáneo de la decisión de inversión y de financiación.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22028
Professor/a responsable:
BALBOA RAMON, MARINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix