Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

 

Esta asignatura forma parte del módulo “Sistema Fiscal”, en el grado de ADE. Dicho módulo tiene carácter obligatorio con una carga lectiva de 12 créditos ECTS. El módulo está formado por dos asignaturas semestrales y se imparte en el 3º curso: una de ellas en primer semestre (Sistema Fiscal I) y la otra en segundo semestre (Sistema Fiscal II). 

 

La materia de este módulo tiene como objetivo formativo fundamental que el alumno conozca los impuestos más importantes que se aplican sobre la actividad económica de cualquier empresa, tanto en su regulación legal como en su aplicación práctica.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Aquesta assignatura, juntament amb la de Sistema Fiscal I, té com a objectiu formatiu fonamental que l'alumne conega els impostos més importants que s'apliquen sobre l'activitat econòmica de qualsevol empresa, tant en la regulació legal com en l'aplicació pràctica. Els objectius formatius específics són els següents: Conèixer la regulació legal de l'impost de societats i de l'impost sobre el valor afegit en les operacions interiors. Conèixer l'aplicació pràctica d'aquests impostos mitjançant la realització de liquidacions tributàries. Saber utilitzar els programes informàtics d'ajuda per al compliment de les obligacions fiscals de l'empresa. Conèixer els procediments de presentacions tributàries telemàtiques. Ser capaç d'estudiar i comprendre per si mateix la regulació legal de cada impost, amb l'objecte d'adaptar-se i estar al corrent de les contínues modificacions legislatives. Conèixer els efectes i costos fiscals que té per a l'empresa la presa de decisions empresarials. Planificar fiscalment les decisions de l'empresa per a procurar minimitzar el cost tributari d'aquestes decisions. Saber emetre informes d'assessorament fiscal de l'empresa, en què s'arrepleguen els aspectes relacionats en els punts anteriors.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Esta asignatura, junto con la de Sistema Fiscal I, tiene como objetivo formativo fundamental que el alumno conozca los impuestos más importantes que se aplican sobre la actividad económica de cualquier empresa, tanto en su regulación legal como en su aplicación práctica. Los objetivos formativos específicos son los siguientes: Conocer la regulación legal del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido en las operaciones interiores. Conocer la aplicación práctica de estos impuestos mediante la realización de liquidaciones tributarias. Saber utilizar los programas informáticos de ayuda para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa. Conocer los procedimientos de presentaciones tributarias telemáticas. Ser capaz de estudiar y comprender por sí mismo la regulación legal de cada impuesto, con el objeto de adaptarse y estar al corriente de las continuas modificaciones legislativas. Conocer los efectos y costes fiscales que tiene para la empresa la toma de decisiones empresariales. Planificar fiscalmente las decisiones de la empresa para procurar minimizar el coste tributario de dichas decisiones. Saber emitir informes de asesoramiento fiscal de la empresa, en los que se recojan los aspectos relacionados en los puntos anteriores.

 

 

Dades generals

Codi: 22025
Professor/a responsable:
GIL MACIA, LORENZO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix