Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INVESTIGACIÓ COMERCIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Aquesta assignatura del Grau d’ADE proporciona a l'alumne les eines bàsiques per a un adequat assessorament i gestió de la investigació comercial de l'empresa, que, en síntesi, identifica, arreplega i analitza la informació necessària per a les estratègies i tàctiques de Màrqueting. L'aplicació correcta dels estudis de mercat permet aconseguir de manera més eficient els objectius corporatius i de màrqueting de l'empresa, així com mantenir un bon funcionament de l'empresa des de les perspectives legal i ètica d'aquest camp de l'economia.


L'assignatura s'enquadra dins de l'Economia de l'Empresa, relacionant-se estretament amb les matèries d'Adreça Estratègica, Finances i Comptabilitat, de cursos precedents o posteriors. Així mateix, es relaciona amb altres matèries de Màrqueting, en aprofundir en les tècniques de recollida d'informació indicades en la matèria bàsica d'Introducció al Màrqueting i que serviran per a la presa de decisions exposades en les matèries obligatòries d'Adreça de Màrqueting i Màrqueting Estratègic, així com en les optatives de Distribució Comercial, Comunicació en Màrqueting, Adreça de Vendes i Màrqueting Internacional, cursades amb anterioritat o amb posterioritat en l'ordre temporal del Grau.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE7 : Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i investigació comercial a l'anàlisi de l'empresa en el seu entorn.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conèixer les etapes del procés d'investigació comercial. Comprendre i saber fer una investigació comercial. Conèixer les fonts secundàries i les tècniques qualitatives i quantitatives de recollida d'informació primària. Comprendre i saber dissenyar un qüestionari. Comprendre i saber planificar un experiment comercial. Comprendre els tipus de mostreig i el disseny dels controls del treball de camp. Comprendre el tractament estadístic de les dades de màrqueting. Saber enunciar un problema d'investigació. Saber redactar una proposta d'investigació. Saber redactar un informe de la investigació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

· Objectius cognitius (OC):
OC1. Conèixer la finalitat de la recerca comercial i les especificitats del sector de recerca de mercats.
OC2. Conèixer les fases del procés de recerca comercial.
OC3. Conèixer els mètodes i fonts de recollida d'informació, mostrant les dificultats com la riquesa d'informació a obtenir.
OC4. Conèixer les nocions fonamentals de mostreig i de treball de camp que permeten determinar el nombre d'elements de la població a investigar, així com organitzar les activitats per a aconseguir a aquests elements.
OC5. Conèixer les tècniques d'anàlisi estadística de dades per a desenvolupar habilitats en l'explotació de dades.


· Objectius instrumentals (OI):
OI1. Enunciar un problema de recerca de forma precisa.
OI2. Triar la informació rellevant d'un problema de recerca i el disseny de recerca més adequat, amb la finalitat de redactar una proposta de recerca atenent a l'ètica professional.
OI3. Planificar les tècniques qualitatives de recerca de mercats i analitzar els seus resultats.
OI4. Dissenyar un qüestionari, seleccionant les preguntes, la seua ordre i escales de mesura, així com el desenvolupament del pretest.
OI5. Dissenyar un experiment comercial i analitzar els seus resultats.
OI6. Seleccionar el tipus de mostreig més adequat als problemes de Màrqueting i identificar la població objectiu, el marc mostral, la grandària mostral i l'error de mostreig.
OI7. Seleccionar i aplicar les tècniques d'anàlisi estadística més adequades als problemes de Màrqueting, així com interpretar els resultats.

· Objectius actitudinals (OA):
OA1. Analitzar un problema empresarial de manera objectiva i actuar racionalment per a solucionar-ho.
OA2. Regir-se per l'ètica professional de la seua labor i respectar en qualsevol cas la legalitat vigent.
OA3. Tenir capacitat per a treballar en equip i afrontar problemes de forma col·lectiva.
OA4. Mostrar habilitats socials i comunicatives adequades.

 

 

Dades generals

Codi: 22018
Professor/a responsable:
MAS RUIZ, FRANCISCO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix