Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Aquesta assignatura és la segona assignatura del grau d'Administració i direcció d'empreses en la seqüència de Macroeconomia, sent continuïtat de l'assignatura Introducció a la Macroeconomia del primer curs, segon semestre.

S'enquadra dins de la matèria Anàlisi Econòmica.

L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar a l'estudiant els coneixements bàsics, teòrics i empírics, necessaris per a comprendre i analitzar els principals problemes econòmics a nivell agregat d'una economia en el llarg termini (creixement econòmic) i en el curt termini (fluctuacions econòmiques) mitjançant l'ús de models senzills. Es comença amb l'estudi dels principals determinants del nivell de renda i s'intenta explicar les discrepàncies internacionals en nivells de renda per càpita i capacitat productiva en el llarg termini. A continuació s'aborda el problema de les fluctuacions econòmiques de les principals variables macroeconòmiques entorn dels seus nivells de llarg termini. En aquest context s'estudia la dinàmica de la inflació, els tipus d'interès i la desocupació, i s'expliquen els instruments de política econòmica que es poden utilitzar per a l'estabilitzar l'economia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE6 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Comprendre el que és, possiblement, el principal missatge de Keynes en la seua teoria general: els vincles existents entre els diferents mercats que componen una economia i que determinen el comportament i evolució de les variables macroeconòmiques. Entendre l'impacte de les polítiques del Govern sobre les variables macroeconòmiques tant a curt com a mitjà termini. Ser capaç d'entendre alguns fonaments microeconòmics que subjauen en les variables macroeconòmiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 • Entender los principales determinantes de las diferencias internacionales en los niveles de renta per cápita y del crecimiento económico a largo plazo.
 • Entender los principales determinantes de las fluctuaciones económicas a corto plazo y los procesos de ajuste hacia los niveles de equilibrio de largo plazo de las principales variables macroeconómicas.
 • Ser capaz de explicar los acontecimientos que originaron la reciente crisis financiera internacional y la gran recesión a nivel global mediante el uso del modelo de corto plazo.

 

 

Dades generals

Codi: 22017
Professor/a responsable:
MASO PAREJA, FRANCISCO ALFREDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix