Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura té com a objectiu oferir a l'alumne un coneixement de la trajectòria històrica seguida per l'economia internacional i l'economia espanyola, que li permeta comprendre la situació econòmica actual, amplie la seua capacitat d'anàlisi de les tendències i els cicles econòmics i millore la seua capacitat d'adaptació als canvis en l'entorn econòmic. D'aquesta manera, els coneixements adquirits en aquesta assignatura faciliten a l'alumne la comprensió dels continguts que es desenvolupen en altres dues assignatures del pla d'estudis de *ADE: Economia Mundial (*OB, 2n curs, 1r quadrimestre) i Economia Espanyola (*FB, 2n curs, 2n quadrimestre).L'assignatura facilita, a més, la utilització de recursos i fonts per a aplicar les tècniques estadístiques que s'ensenyen en l'assignatura Introducció a l'Estadística (*FB, 1r curs, 2n quadrimestre).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d'anàlisi econòmica per a l'estudi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE6 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'assignatura té l'objectiu d'oferir a l'alumne un coneixement de la trajectòria històrica seguida per l'economia internacional i l'economia espanyola que li permeta comprendre la situació econòmica actual, amplie la seua capacitat d'anàlisi de les tendències i els cicles econòmics i millore la seua capacitat d'adaptació als canvis en l'entorn econòmic.

Els objectius detallats són:

 • Capacitar l'alumne per a entendre l'evolució de l'economia, els canvis estructurals i les variacions conjunturals.
 • Familiaritzar l'alumne amb l'anàlisi dels factors que han afavorit i que han dificultat el desenvolupament econòmic.
 • Mostrar a l'alumne la interacció existent entre factors econòmics i no econòmics.
 • Mostrar a l'alumne les diferents formes d'adaptació històrica de les empreses a l'entorn econòmic.
 • Aprofundir en la comprensió pels alumnes dels principals conceptes econòmics i de determinades tècniques estadístiques a través de la seua aplicació a la realitat històrica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

*bjetivos Cognitius Explicar l'entorn econòmic i institucional en el qual s'ha desenvolupat a l'activitat empresarial des de la Revolució Industrial fins a l'actualitat. Enumerar les transformacions experimentades en la gestió i organització de l'empresa a conseqüència dels canvis en el marc institucional. Assenyalar les grans etapes de l'evolució econòmica des de la Revolució Industrial fins a l'actualitat i comprendre el seu caràcter dinàmic. Comentar l'evolució de l'economia espanyola en el context internacional, amb especial atenció als processos de convergència (o divergència) respecte als països d'Europa Occidental. Explicar el paper jugat per les institucions, especialment dels Estats, en la configuració dels models econòmics des de principis del segle XIX. Assenyalar la influència dels canvis econòmics en les estructures socials i polítiques. Objectius Instrumentals Buscar, organitzar i interpretar informacions qualitatives i quantitatives referides a l'evolució econòmica. Contextualitzar, comparar i analitzar críticament els esdeveniments econòmics i els processos de canvi estructural. Adquisició de destreses per a l'anàlisi de realitats econòmiques complexes del passat i del present. Aplicar procediments, instruments i conceptes de la ciència històrica per a l'anàlisi econòmica. Expressar oralment i per escrit els resultats de treballs individuals o col·lectius, en els quals s'han utilitzat els mètodes d'anàlisis, les eines i els conceptes propis de la història econòmica. Construir anotacions dels temes del programa a partir dels materials i la bibliografia facilitats pel professor. Objectius Actitudinals Acceptar els drets fonamentals de les persones. Acceptar els valors democràtics. Valorar el treball i l'esforç com a forma de promoció personal i de millora de les institucions en les quals s'actua (empresa, societat, etc.).

 

 

;

Dades generals

Codi: 22012
Professor/a responsable:
MONTAÑO SANZ, FRANCISCO DE BORJA
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix