Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Economía Mundial se cursa en el primer semestre del segundo curso en las titulaciones de ADE, TADE e I2ADE y en el segundo semestre del segundo curso en la titulación de DADE. La asignatura tiene como propósito básico dotar a los estudiantes de los instrumentos básicos y de los conocimientos necesarios para la comprensión e interpretación de la realidad económica mundial que conforma el entorno en el que operan las empresas. Las principales cuestiones analizadas cubren los instrumentos para el análisis de las relaciones económicas internacionales; la globalización económica en sus distintas vertientes; las instituciones económicas internacionales y el análisis de los grandes bloques económicos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d'anàlisi econòmica per a l'estudi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'assignatura té com a objectiu formatiu fonamental dotar els estudiants dels instruments bàsics i dels coneixements necessaris per a la comprensió i interpretació de la realitat econòmica mundial.

Els objectius formatius específics són els següents:

 • Conèixer l'entorn econòmic i institucional en el qual s'insereix l'empresa.
 • Capacitat per a reunir i interpretar dades rellevants sobre la ubicació competitiva i institucional de l'empresa.
 • Adquisició d'estratègies de reflexió, síntesi i avaluació.
 • Capacitar l'alumne per a entendre l'evolució de l'economia, els canvis estructurals i les variacions conjunturals.
 • Familiaritzar l'alumne amb l'anàlisi dels factors que afavoreixen i dificulten el desenvolupament econòmic.
 • Aprofundir en la comprensió pels alumnes dels principals conceptes econòmics i de determinades tècniques estadístiques a través de la seua aplicació a la realitat actual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

La asignatura tiene como objetivo formativo fundamental dotar a los estudiantes de los instrumentos básicos y de los conocimientos necesarios para la comprensión e interpretación de la realidad económica mundial. Para ello, tras una revisión de los instrumentos básicos para el análisis de las relaciones económicas internacionales, se analizan algunos de los aspectos clave de la realidad económica de nuestro tiempo, incluyendo el proceso de globalización económica en sus distintas vertientes, el papel de las principales instituciones económicas internacionales y los rasgos más relevantes de los grandes bloques económicos en que se engloban los países avanzados, emergentes y en desarrollo. Se valorará especialmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje la capacidad del estudiante para asociar las técnicas y conocimientos adquiridos con nuevas situaciones y fenómenos económicos.

Los objetivos formativos específicos son los siguientes:
• Conocer el entorno económico e institucional en el que se inserta la empresa.
• Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes sobre la ubicación competitiva e institucional de la empresa.
• Adquisición de estrategias de reflexión, síntesis y evaluación.
• Capacitar al alumno para entender la evolución de la economía, los cambios estructurales y las variaciones coyunturales.
• Familiarizar al alumno con el análisis de los factores que favorecen y dificultan el desarrollo económico.
• Profundizar en la comprensión por los alumnos de los principales conceptos económicos y de determinadas técnicas estadísticas a través de su aplicación a la realidad actual.

 

 

Dades generals

Codi: 22011
Professor/a responsable:
SIMON PEREZ, HIPOLITO JOSE
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix