Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L’assignatura Direcció d’Operacions forma part de la matèria “Organització d’empreses” i s’imparteix en el segon semestre del primer curs de la titulació. Amb aquesta assignatura es pretén que l’alumnat comprenga la problemàtica de les operacions en l’empresa i la relació que tenen amb la resta d’àrees funcionals i l’estratègia de l’empresa. També s’estudien eines de planificació i control en l’àrea de les operacions, i també els processos de millora de l’organització en el context de la direcció d’operacions. Aquesta assignatura s’estudia amb posterioritat a “Fonaments d’Economia de l’Empresa” que proporciona els coneixements bàsics sobre l’Administració de les Organitzacions. Així, la disciplina “Direcció d’Operacions” se centra en l’estudi d’un dels subsistemes empresarials de les organitzacions, les operacions/producció, i té una relació directa amb altres assignatures del grau d’ADE en les quals s’estudien altres subsistemes empresarials i altres conceptes de direcció i gestió més específics, com són:

• Introducció al Màrqueting, de 1r curs.
• Disseny de l’Organització, de 2n curs.
• Finances, de 3r curs.
• Direcció Estratègica de l’Empresa I, de 3r curs.
• Direcció Estratègica de l’Empresa II, de 3r curs.
• Estratègia i Direcció Internacional de l’Empresa, de 4t curs.
• Creació d’Empreses, de 4t curs.
• Direcció de Recursos Humans, de 4t curs.
• Gestió de la Qualitat i del Medi Ambient, de 4t curs.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Saber utilitzar diversos instruments tècnics d'anàlisis d'operacions, i assimilar les principals teories de l'organització per a ser capaç d'analitzar una empresa en el seu entorn.
 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Comprendre la problemàtica de les operacions en l'empresa i la relació amb la resta d'àrees funcionals i l'estratègia de l'empresa. Conèixer i saber aplicar eines de planificació i control en l'àrea de les operacions. Identificar oportunitats de millora en l'organització en el context de la direcció d'operacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Comprendre la problemàtica de les operacions en l’empresa i la relació que tenen amb la resta d’àrees funcionals i l’estratègia de l’empresa.

2. Conèixer i saber aplicar eines de planificació i control en l’àrea de les operacions.

3. Identificar oportunitats de millora en l’organització en el context de la direcció d’operacions.

4. Aprendre a usar models matemàtics de presa de decisions.

5. Desenvolupar un esperit crític davant de les situacions de l’empresa.

 

 

Dades generals

Codi: 22008
Professor/a responsable:
CONCA FLOR, FRANCISCO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix