Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ D'OPERACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

            La asignatura Dirección de Operaciones forma parte de la materia “Organización de Empresas” y se imparte en el segundo semestre del primer curso de la titulación. Con esta asignatura se pretende que el alumno comprenda la problemática de las operaciones en la empresa y su relación con el resto de áreas funcionales y la estrategia de la empresa. También se estudian herramientas de planificación y control en el área de las operaciones, así como los procesos de mejora de la organización en el contexto de la dirección de operaciones. Esta asignatura se estudia con posterioridad a “Fundamentos de Economía de la Empresa” que proporciona los conocimientos básicos sobre la Administración de las Organizaciones. Así, la disciplina “Dirección de Operaciones” se centra en el estudio de uno de los subsistemas empresariales de las organizaciones, las operaciones/producción, guardando una relación directa con otras asignaturas del grado de ADE en las que se estudian otros subsistemas empresariales y otros conceptos de dirección y gestión más específicos, como son:

 

 • Introducción al Marketing, de 1er curso.
 • Diseño de la Organización, de 2º curso.
 • Finanzas, de 3er curso.
 • Dirección Estratégica de la Empresa I, de 3er curso.
 • Dirección Estratégica de la Empresa II, de 3er curso.
 • Estrategia y Dirección Internacional de la Empresa, de 4º curso.
 • Creación de Empresas, de 4º curso.
 • Dirección de Recursos Humanos, de 4º curso.
 • Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, de 4º curso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Saber utilitzar diversos instruments tècnics d'anàlisis d'operacions, i assimilar les principals teories de l'organització per a ser capaç d'analitzar una empresa en el seu entorn.
 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Comprendre la problemàtica de les operacions en l'empresa i la relació amb la resta d'àrees funcionals i l'estratègia de l'empresa. Conèixer i saber aplicar eines de planificació i control en l'àrea de les operacions. Identificar oportunitats de millora en l'organització en el context de la direcció d'operacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

 

 1. Comprender la problemática de las operaciones en la empresa y su relación con el resto de áreas funcionales y la estrategia de la empresa.
 2. Conocer y saber aplicar herramientas de planificación y control en el área de las operaciones.
 3. Identificar oportunidades de mejora en la organización en el contexto de la dirección de operaciones.
 4. Aprender a usar modelos matemáticos de toma de decisiones.
 5. Desarrollar un espíritu crítico ante las situaciones de la empresa.

 

 

 

Dades generals

Codi: 22008
Professor/a responsable:
CONCA FLOR, FRANCISCO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix