Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La introducción a la macroeconomía es la primera asignatura de una secuencia de dos que introducen el estudiante al conocimiento de los fundamentos del funcionamiento del sistema macroeconomíco.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE6 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conèixer els problemes bàsics que estudia la macroeconomia: activitat, ocupació i preus agregats. Entendre els diferents indicadors que serveixen per a mesurar la marxa agregada de l'economia. Comprendre la importància del creixement econòmic i el paper que exerceix el sistema financer. Comprendre la naturalesa del cicle econòmic i els instruments de la política econòmica disponibles per a estabilitzar les fluctuacions. Introduir la problemàtica de les economies obertes en les seues relacions comercials i financeres amb altres països.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Introducen el estudiante al conocimiento de los fundamentos del funcionamiento del sistema macroeconomíco. Dar al estudiante la capacidad de entender la prensa económico fianciera sobre este tema y formular sus propios juicios sobre los principales acontecimientos macroeconómicos.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22006
Professor/a responsable:
PEREZ SEBASTIAN, FIDEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix