Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Es tracta de la segona assignatura de matemàtiques programada per al primer curs. Com a continuació de l'assignatura Matemàtiques I, cursada en el primer quadrimestre, presenta eines de Càlcul, ara amb funcions de més d’una variable. El nucli central de l'assignatura són les tècniques d'optimització matemàtica aplicades a problemes econòmics i d'administració d'empreses.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Conèixer les eines d'anàlisi estratègica més habituals en l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE12 : Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d'anàlisi econòmica per a l'estudi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE2 : Integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una empresa o organització petita, mitjana o gran, i exercir amb desimboltura qualsevol tasca de gestió hi tinga encomanada.
 • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una empresa.
 • CE6 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.
 • CE7 : Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i investigació comercial a l'anàlisi de l'empresa en el seu entorn.
 • CE8 : A partir dels estats comptables, analitzar una empresa en el seu entorn usant diversos instruments tècnics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Maneig del llenguatge matemàtic i la seua utilització en la representació i interpretació de models econòmics. Aprofitament del raonament lògic/abstracte de les matemàtiques per a la seua aplicació en situacions reals de l'entorn empresarial. Coneixement de les eines matemàtiques bàsiques i la seua utilització en la resolució de problemes econòmics. Ser capaç d'utilitzar tècniques informàtiques per a la resolució de problemes. Capacitat d'accedir a la informació econòmica/empresarial oferida mitjançant models matemàtics. Capacitat per a l'anàlisi i la resolució de problemes de manera individual i formant part d'un grup.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir els estudiants en l'ús de les tècniques matemàtiques per a la resolució de problemes d'optimització que es presenten en diferents àmbits de l'economia i l’administració i direcció d'empreses.

 

 

Dades generals

Codi: 22005
Professor/a responsable:
GARCIA NOVE, EVA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix