Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

En la asignatura de Derecho de la Empresa se aborda el estudio de la parte general del Derecho Mercantil, el Derecho de Sociedades; los Contratos Mercantiles; el Derecho de los Valores; y el Derecho Concursal. La importancia de esta materia radica en la necesidad que tienen los futuros graduados en Administración y Dirección de Empresa de conocer el conjunto de normas jurídico privadas que, dentro del marco de nuestra constitución económica, se ocupan de regular la actividad económica que los empresarios desarrollan a través de las empresas de las que son titulares. En cuanto al sentido y ubicación en el plan de estudios, la asignatura se ubica en el primer curso, con el fin de dotar de una base jurídica respecto de las estructuras económicas y empresariales que los estudiantes irán adquiriendo conformen avancen en los estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Gestionar i administrar una empresa o organització petita, mitjana o gran, entenent la seua localització competitiva i institucional i identificant les seues fortaleses i debilitats.
 • CE14 : Conèixer a un nivell bàsic els elements de l'ordenament jurídic que permeten incloure aquesta dimensió en l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE8 : A partir dels estats comptables, analitzar una empresa en el seu entorn usant diversos instruments tècnics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del dret de l'empresa.
 • Conèixer els aspectes bàsics del dret de societats.
 • Conèixer i comprendre el conjunt de normes jurídiques que desenvolupen els contractes mercantils.
 • Conèixer i comprendre els aspectes bàsics que regeixen el dret concursal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conocer y comprender los aspectos básicos del Derecho de la Empresa.
Conocer los aspectos básicos del derecho de sociedades.
Conocer y comprender el conjunto de normas jurídicas que desarrollan los contratos mercantiles.
Conocer y comprender los aspectos básicos que rigen el derecho concursal.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22004
Professor/a responsable:
MOYA BALLESTER, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix