Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'objectiu bàsic de l'assignatura Introducció al Màrqueting és proporcionar a l'alumnat una formació bàsica i una visió de conjunt dels aspectes fonamentals dins de l'àrea funcional de l'empresa de Direcció de Màrqueting i Investigació Comercial que els permeta afrontar la seua pràctica en l'activitat empresarial, especialment en els perfils professionals de consultoria comercial i direcció de màrqueting.

L'assignatura Introducció al Màrqueting és la primera de les assignatures del mòdul de “Comercialització i Investigació de Mercats” que cursa l'estudiantat. Consta de 6 crèdits ECTS i és una assignatura de formació bàsica.

Al llarg del curs es familiaritza a l'alumnat amb els conceptes bàsics del màrqueting, incloent, la investigació comercial, l'estratègia de màrqueting, i els instruments de la direcció de màrqueting (producte, preu, distribució i comunicació). Això permet que l'alumnat afronte l'aprenentatge dels continguts del mòdul de “Comercialització i Investigació de Mercats” amb una visió holística, de conjunt, de tots els elements que conformen l'àrea de comercialització de l'empresa. Aquesta assignatura serveix, per tant, com a introducció per al desenvolupament posterior de la resta d'assignatures impartides pel Departament de Màrqueting (Investigació Comercial, Direcció de Màrqueting i Màrqueting Estratègic).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE7 : Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i investigació comercial a l'anàlisi de l'empresa en el seu entorn.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Familiaritzar l'estudiant amb el llenguatge, els conceptes, les eines i la lògica del màrqueting com a activitat empresarial. L'alumne aconseguirà una formació bàsica i una visió de conjunt de la funció comercial en l'empresa, per a desenvolupar una formació complementària i més profunda en cursos posteriors. L'alumne coneixerà aspectes i instruments útils i necessaris per a l'efectiva presa de decisions en màrqueting com ara el concepte de valor, la planificació comercial, l'anàlisi de l'entorn, de la demanda i del comportament del consumidor, i finalment les estratègies de segmentació i posicionament.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectius cognitius a aconseguir per l'estudiantat

OC1. Familiaritzar-se amb el llenguatge, els conceptes, les eines i la lògica del màrqueting com a activitat empresarial.

OC2. Aconseguir una formació bàsica i una visió de conjunt de la funció comercial en l'empresa, per a desenvolupar una formació complementària i més profunda en cursos posteriors.

OC3. Conèixer aspectes i instruments útils i necessaris per a l'efectiva presa de decisions en màrqueting com ara el concepte de valor, el màrqueting de relacions, el màrqueting holístic, la planificació comercial, l'anàlisi de l'entorn i anàlisi DAFO, l'anàlisi de la demanda, el comportament del consumidor individual i organitzacional, les estratègies de segmentació i posicionament, i els instruments del màrqueting-mix.

Objectius instrumentals a aconseguir per l'estudiantat

OI1. Formular solucions relacionades amb la pràctica de màrqueting en l'empresa a partir de dades reals.

OI2. Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de màrqueting en l'empresa.

OI3. Comentar, debatre i expressar en públic els resultats obtinguts en el desenvolupament de les classes pràctiques i els aspectes fonamentals desenvolupats al llarg de les classes teòriques.

OI4. Capacitar per a la cerca selectiva de la informació i de documentació complementària.

Objectius actitudinals a aconseguir per l'estudiantat

OA1. Responsabilitzar-se del seu aprenentatge i dels resultats d'aquest, desenvolupar la seua autonomia i ser actiu construint el seu coneixement.

OA2. Desenvolupar el pensament crític davant la realitat, així com, actituds col·laboratives (intercanvi d'experiències i opinions amb els seus companys), destreses professionals i capacitat d'autoavaluació.

OA3. Interactuar social i professionalment amb el seu entorn.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22002
Professor/a responsable:
SELLERS RUBIO, RICARDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix