Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

En este curso aprenderás los principios económicos, primero participando directamente en experimentos y posteriormente estudiando la teoría económica relacionada y sus aplicaciones. Durante la participación en los experimentos económicos podrás observar los principios económicos en acción. Después de cada experimento, tras haber recopilado y trabajado sus datos, presentaremos las teorías económicas diseñadas para explicar los principios que has descubierto en el laboratorio y sus aplicaciones.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Conèixer les eines d'anàlisi estratègica més habituals en l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
 • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una empresa.
 • CE6 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Utilitzar raonaments analítics per a plantejar problemes econòmics i resoldre'ls. Comprendre el paper dels preus en l'economia i la determinació d'aquests en els diferents tipus de mercats. Entendre el paper dels incentius i de les decisions estratègiques en el comportament d'empreses i consumidors i la seua importància en el disseny de les polítiques econòmiques i les institucions. Entendre la naturalesa dinàmica de les relacions econòmiques, el paper de les decisions intertemporals i de les expectatives dels participants en els mercats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Entender la capacidad de las simplificaciones de la teoría económica para explicar el mundo económico en el que vivimos.

 

 

Dades generals

Codi: 22001
Professor/a responsable:
BALLESTER PLA, PABLO CORALIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix