Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ D'OPERACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Dirección de Operaciones forma parte de la materia “Organización de Empresas” y se imparte en el segundo semestre del primer curso de la titulación. Con esta asignatura se pretende que el alumno comprenda la problemática de las operaciones en la empresa y su relación con el resto de áreas funcionales y la estrategia de la empresa. También se estudian herramientas de planificación y control en el área de las operaciones, así como los procesos de mejora de la organización en el contexto de la dirección de operaciones. Esta asignatura se estudia con posterioridad a “Fundamentos de Economía de la Empresa” que proporciona los conocimientos básicos sobre la Administración de las Organizaciones. Así, la disciplina “Dirección de Operaciones” se centra en el estudio de uno de los subsistemas empresariales de las organizaciones, las operaciones/producción, guardando una relación directa con otras asignaturas del grado en las que se estudian otros subsistemas empresariales y otros conceptos de dirección y gestión más específicos.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglés.
 • CT2 : Usar habitualment les eines informàtiques i les tecnologies de la informació i les comunicacions en tot l'exercici professional.
 • CT3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Comprendre les principals teories de l'organització empresarial i ser capaç de desenvolupar coneixements i habilitats en la direcció d'operacions empresarials.
 • CE15 : Conèixer els factors de l'entorn que influeixen en la competitivitat de l'empresa, per a ser capaç d'establir-ne els objectius, a més d'identificar i desenvolupar les estratègies competitives, especialment en els àmbits operatiu i tàctic.

 

Competències Bàsiques i Generals:>>Generals

 • CG1 : Adquirir capacitat per a la cercar i analitzar informació rellevant que permeta interpretar l'evolució dels mercats de béns i serveis i formular una estratègia de màrqueting.
 • CG2 : Ser capaç de treballar en equip, liderar-lo i motivar-lo, durant el treball professional, en la direcció de màrqueting.
 • CG3 : Ser capaç d'aprendre per a emprendre estudis posteriors de màrqueting i recerca de mercats, amb un alt grau d'autonomia.
 • CG4 : Aplicar, a l'anàlisi dels problemes, criteris professionals basats en l'ús de les estratègies empresarials i de màrqueting i recerca de mercats.
 • CG5 : Ser capaç de prendre decisions empresarials i en la direcció de màrqueting, aplicant els coneixements a la pràctica des d'una perspectiva interdisciplinària i integradora de coneixements.
 • CG6 : Ser capaç de derivar informació rellevant, impossible de reconèixer per no professionals, a partir de dades socioeconòmiques.
 • CG7 : Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i el respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes, en l'àmbit dels mercats i el màrqueting estratègic, amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la problemàtica de les operacions en l'empresa i la relació amb la resta d'àrees funcionals i l'estratègia de l'empresa.
 • Conèixer i saber aplicar eines de planificació i control en l'àrea de les operacions.
 • Identificar oportunitats de millora en l'organització en el context de la direcció d'operacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

1. Comprender la problemática de las operaciones en la empresa y su relación con el resto de áreas funcionales y la estrategia de la empresa.
2. Conocer y saber aplicar herramientas de planificación y control en el área de las operaciones.
3. Identificar oportunidades de mejora en la organización en el contexto de la dirección de operaciones.
4. Aprender a usar modelos matemáticos de toma de decisiones.
5. Desarrollar un espíritu crítico ante las situaciones de la empresa.

 

 

Dades generals

Codi: 21508
Professor/a responsable:
CONCA FLOR, FRANCISCO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix