Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El objetivo del título de Graduado/a en Trabajo Social por la Universidad de Alicante es formar a profesionales de la intervención social en metodologías de intervención del Trabajo Social, con una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano, que les capaciten para:
. Intervenir en los contextos sociales e institucionales en los que viven los individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo, abordando conflictos, ejerciendo tareas de mediación, ayuda, educación, defensa, animación y transformando dichos contextos, incluyendo los políticos sociales;
. Participar en la formulación y evaluación de políticas, servicios e iniciativas sociales;
. Contribuir a la ciudadanía activa mediante el empowerment y la garantía de los derechos humanos y sociales;
. Trabajar en la prevención de los problemas sociales.

Todo ello con el fin último de contribuir junto con otros profesionales a:
. La integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades
. La constitución de una sociedad cohesionada
. El desarrollo de la calidad de vida y el bienestar social

­ El Módulo E, Prácticas y Trabajo Fin de Grado, está constituido por la Materia E1 (Prácticas Externas) y la Materia E2 (Trabajo Fin de Grado). Para cursar la asignatura Prácticas Externas I debe tener superados 30 créditos obligatorios entre 1º y 2º curso y cumplir la Normativa de Permanencia y Continuación de Estudios de Grado (Consejo Social 17.05.2017): No podrá matricularse de asignaturas nuevas mientras no lo haga de todas las asignaturas básicas no superadas incluidas en cursos anteriores

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4 : Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG6 : Demostrar competència professional en l'exercici del treball s+B736ocial.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE10 : Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el treball quotidià com a suport per a revisar i millorar les estratègies professionals que han de donar resposta a les situacions socials emergents.
 • CE11 : Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE13 : Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en nom seu si la situació ho requereix.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15 : Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE16 : Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions per a limitar l'estrès i el risc.
 • CE17 : Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE19 : Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE20 : Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionales amb el propòsit de col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada dels mateixos, contribuint igualment a abordar de manera constructiva els possibles de desacords existents.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE22 : Investigar, analitzar, avaluar i utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del Treball Social per a revisar i actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball.
 • CE23 : Treballar dins d'estàndards acordats per a l'exercici del Treball Social i assegurar el propi desenvolupament professional utilitzant l'assertivitat professional per a justificar les pròpies decisions, reflexionant críticament sobre les mateixes i utilitzant la supervisió com a mitjà de respondre a les necessitats de desenvolupament professional.
 • CE24 : Gestionar conflictes, dilemes i problemes ètics complexos i identificar-los per a dissenyar estratègies de superació, i reflexionar sobre els seus resultats.
 • CE25 : Contribuir a la promoció de les millors pràctiques del treball social participant en el desenvolupament i l'anàlisi de les polítiques que s'implementen.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.
 • CE7 : Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.
 • CE8 : Promoure el creixement, el desenvolupament i la independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9 : Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

La consecució dels objectius formatius (resultats d'aprenentatge) d'aquesta assignatura signifiquen que l'alumnat:

- Ha adquirit experiència directa en treball social en els llocs on es desenvolupa (serveis socials i de benestar, organitzacions socials, etc.).

- És capaç d'interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i/o comunitats per a aconseguir canvis, promocionar el desenvolupament d'aquests i millorar les seues condicions de vida a través de la utilització dels mètodes i models de treball social sota tutela professional i supervisió.

- És capaç de desenvolupar les destreses necessàries per a la creació d'una relació de treball social positiva amb diferents tipus de persones.

- És capaç d'arreplegar, ordenar, tractar i analitzar la informació, tenint en compte els punts de vista dels participants, els conceptes teòrics, les dades de la investigació, les normes legals i els procediments institucionals.

- És capaç de prendre en consideració factors com ara riscos, drets, diferències culturals i sensibilitats lingüístiques, responsabilitats de protegir a individus vulnerables i altres obligacions legals.

- És capaç de responsabilitzar-se de les tasques encomanades en un marc de responsabilitats múltiples (per exemple, davant institucions, la població, els usuaris dels serveis i d'altres).

- És capaç de programar el propi treball assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.

- És capaç d'utilitzar adequadament la supervisió i sistematitzar la pràctica.

- És capaç d'identificar dilemes i problemes ètics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivo 1: Conocer la realidad social en la que es posible la intervención de la práctica profesional.

Objetivo específico 1.1. Conocer el contexto general de la práctica profesional (Código Deontológico Trabajo Social, Art. 36)

Objetivo específico 1.2. Identificar a las personas usuarias, sus contextos y sus potencialidades.

Objetivo específico 1.3. Conocer el trabajo que un/a trabajador/a social puede desarrollar desde diferentes ambitos y contexos.

Objetivo 2: Desarrollar habilidades profesionales para el establecimiento de la práctica del Trabajo Social.

Objetivo específico 2.1. Establecer relación de Trabajo Social en colaboración con la/el profesional  en el marco del contexto profesional.

Objetivo específico 2.2. Establecer relación de Trabajo Social con  usuarios de los Servicios Sociales.

Objetivo 3. Integrar los conocimientos adquiridos en las asignaturas teóricas con las experiencias de Prácticas Externas I.

Objetivo específico 3.1. Aplicar los principios básicos (Dignidad, libertad, igualdad) y los principios generales de la profesión de Trabajo Social (Código Deontológico Trabajo Social, Art. 7)

Objetivo específico 3.2. Ejercer la confidencialidad y el secreto profesional (Código Deontológico Trabajo Social, Capítulo IV, Arts. 48-55; art. 49 estudiantes).

Objetivo específico 3.3. Aplicar los conocimientos de comunicación oral y escrita profesionalmente adecuados, incluyendo las TIC.

Objetivos Actitudinales.
1. Aprender a aprender, desarrollando habilidades de aprendizaje activo en el contexto del aprendizaje a lo largo de la vida
2. Asumir el compromiso personal y profesional con la justicia social y el desarrollo sostenible, defendiendo los derechos humanos de todas las personas, sin discriminaciones por razón de edad, género, discapacidad, orientación sexual, pertenencia a minorías culturales o migraciones.
3. Adoptar una práctica profesional antiopresiva desde una perspectiva no androcéntrica ni etnocéntrica, y exenta de prejuicios y estereotipos sociales.
4. Desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico.
5. Trabajar en equipo de modo cooperativo.
6. Mostrar una conducta apropiada coherente con los valores y ética del Trabajo Social.
7. Mostrar interés por formarse como un profesional competente.

 

 

Dades generals

Codi: 19522
Professor/a responsable:
LORENZO GARCIA, JOSEFA
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 11,40

Departaments amb docència

 • Dep.: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Àrea: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix