Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

De acuerdo con los objetivos del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, y atendiendo a las competencias generales y específicas que según la Memoria del Grado le corresponde desarrollar a la asignatura, el “Trabajo Fin de Grado” (TFG) contribuye a la formación final de los Publicitarios y Relaciones Públicas. Por su naturaleza y ubicación en el plan de estudios, el TFG guarda relación con todas las asignaturas del Grado, pues estas proporcionan al alumnado los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para el desarrollo del TFG.

El Trabajo Fin de Grado (TFG) se imparte en el segundo cuatrimestre de cuarto curso. Su carga lectiva es de 6 créditos ECTS, que suponen 150 horas para los/las estudiantes.

El TFG está regulado por lo que dispone el plan de estudios y por la normativa de la Universidad de Alicante (UA) al respecto.

------

Requisitos

Para la evaluación el TFG se debe acreditar el dominio de un idioma extranjero en el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las Lenguas Modernas, aunque se recomienda el B2.

Asimismo, para cursar el TFG, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante vigente. Por tanto, para poder matricularse del Trabajo de Fin de Grado (TFG).

------

UAproject
Una vez matriculado/a en el TFG, todas las gestiones del mismo (solicitud de temas, consulta de asignación, consulta de fechas, solicitud de defensa, etc.) se realizarán desde la aplicación UAproject de UACloud.

Toda la información sobre TFG (matrícula, calendario, etc.) en la web de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales: http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-de-fin-de-grado-tfg.html

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en el seu àmbit disciplinar.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.
 • CG5 : Coneixement d'una segona llengua.
 • CG6 : Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.
 • CG7 : Destreses per a la investigació.
 • CG8 : Destreses informàtiques bàsiques.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.
 • CG12 : Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • CG13 : Compromís ètic.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.
 • CG16 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG17 : Capacitat de crear noves idees (creativitat).

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE1 : Capacitat per a comprendre els processos globals de la comunicació i de la informació.
 • CE15 : Destreses per a reconèixer i utilitzar la terminologia professional bàsica.
 • CE29 : Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides.
 • CE45 : Capacitat per a entendre i interpretar l'entorn i adaptar-se al canvi.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i investigació relativa als processos i estructures de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comunicar-se amb fluïdesa verbalment i per escrit en una llengua estrangera.
 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en els registres oral i escrit.
 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Conèixer i identificar els perfils professionals del sector i les funcions que en defineixen l'exercici.
 • Expressar-se de manera correcta, verbalment i per escrit, en almenys una llengua estrangera.
 • Expressar-se de manera correcta, verbalment i per escrit, en la seua llengua nativa.
 • Aplicar els mètodes i procediments adequats per a la recerca.
 • Conèixer i utilitzar les possibilitats que la informàtica, en les diverses aplicacions bàsiques, ofereix a l'àmbit professional.
 • Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
 • Valorar la pluralitat i l'enriquiment que comporta el contacte amb altres cultures.
 • Reconèixer i defensar els drets fonamentals de qualsevol individu.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions pròpies.
 • Gestionar proactivament el procés d'aprenentatge.
 • Ajustar el comportament als canvis que plantegen noves situacions.
 • Planificar i desenvolupar accions innovadores tant en l'àmbit de coneixement com en la vida quotidiana.
 • Comprendre els elements i processos bàsics implicats en l'acte comunicatiu en general, i el publicitari en particular, dins del context de la societat global.
 • Valorar críticament aquests elements i processos bàsics.
 • Ser capaç d'analitzar i interpretar dades teòriques i empíriques rellevants en l'àmbit de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • Ser capaç de desenvolupar els aspectes formals i metodològics bàsics d'una recerca científica sobre temes relatius a la publicitat i les relacions públiques.
 • Conèixer el significat de la terminologia específica de la professió publicitària i de les relacions públiques.
 • Aplicar la terminologia professional als contextos adequats.
 • Discriminar la multiplicitat de factors presents en les diverses situacions i moments de la realitat vital i professional.
 • Reflexionar amb sentit crític i imparcial sobre les diferents situacions o moments de la realitat vital i professional.
 • Saber extraure conseqüències que servisquen com a criteris vàlids per a actuacions futures.
 • Saber desenvolupar punts de vista, tant professionals com com de coneixement, que siguen originals i innovadors.
 • Analitzar objectivament les situacions de la realitat professional i de l'àmbit epistemològic de la publicitat i les relacions públiques.
 • Donar respostes conductuals als canvis i les exigències que plantegen noves mutacions en àmbit de la pràctica professional i de l'àmbit epistemològic de la publicitat i les relacions públiques.
 • Saber transmetre.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Todos los del plan de estudios.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22552
Professor/a responsable:
GARCIA ESCRIVA, VICENTE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,57
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: PSICOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03

Estudis en què s'imparteix