Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Las Prácticas Externas del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas son una asignatura optativa de 12 créditos ECTS que tiene como objetivo permitir al estudiante aplicar sus conocimientos teóricos de la disciplina económica a la realidad de una empresa/institución, y de este modo adquirir destrezas que son necesarias para su posterior ejercicio profesional.

Con esta asignatura se pretende ampliar y consolidar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la titulación, así como favorecer el manejo de las herramientas necesarias para la realización de las tareas propias de un titulado en Publicidad y Relaciones Públicas.

Además, las Prácticas Externas suponen una toma de contacto inicial de los estudiantes con la realidad del mundo laboral a la que posteriormente se tendrán que enfrentar, a la vez que favorecen la necesaria interrelación entre la Universidad y el tejido empresarial.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.
 • CG6 : Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.
 • CG8 : Destreses informàtiques bàsiques.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.
 • CG12 : Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • CG13 : Compromís ètic.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.
 • CG16 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG17 : Capacitat de crear noves idees (creativitat).

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE14 : Capacitat i habilitat per a exercir com a professionals de la comunicació, especialment publicitària i de les relacions públiques, a partir dels requeriments fixats com a coneixements i competències pròpies de cada perfil.
 • CE15 : Destreses per a reconèixer i utilitzar la terminologia professional bàsica.
 • CE17 : Habilitat per a adaptar-se als objectius organitzacionals.
 • CE27 : Habilitat per a gestionar el temps, amb capacitat per a l'organització i temporalització de les tasques.
 • CE29 : Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides.
 • CE40 : Capacitat per a comunicar-se amb fluïdesa i riquesa en el context professional (oralment i per escrit).
 • CE41 : Capacitat per a exercir la pràctica professional respectant els drets humans fonamentals i dels valors, individuals i col·lectius, emmarcats en diferents corrents culturals i civilitzadores, que la comunicació persuasiva ha de respectar i potenciar.
 • CE45 : Capacitat per a entendre i interpretar l'entorn i adaptar-se al canvi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els perfils professionals del sector i les funcions que en defineixen l'exercici.
 • Expressar-se de manera correcta verbalment i per escrit en la seua llengua nativa.
 • Conèixer i utilitzar les possibilitats que la informàtica, en les diverses aplicacions bàsiques, ofereix a l'àmbit professional.
 • Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
 • Valorar la pluralitat i l'enriquiment que comporta el contacte amb altres cultures.
 • Reconèixer i defensar els drets fonamentals de qualsevol individu.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions pròpies.
 • Gestionar proactivament el procés d'aprenentatge.
 • Ajustar el comportament als canvis que plantegen noves situacions.
 • Planificar i desenvolupar accions innovadores tant en l'àmbit de coneixement com en la vida quotidiana.
 • Conèixer els diversos perfils de la professió publicitària i les principals competències.
 • Adquirir i desenvolupar les principals competències dels diversos perfils professionals, dins del context de les organitzacions de les comunicació publicitara o de relacions públiques.
 • Conèixer i aplicar els processos de treball en l'àmbit professional.
 • Conèixer el significat de la terminologia específica de la professió publicitària i de les relacions públiques.
 • Aplicar la terminologia professional en los contextos adequats.
 • Conèixer les característiques de les diverses formes d'organització de la professió publicitària i de relacions públiques.
 • Assumir les normes de funcionament de l'empresa o organització, a més de les directrius per aplicar-les i complir-les.
 • Ajustar l'actuació professional a les exigències marcades pels objectius establits per l'organització empresarial o institucional.
 • Responsabilitzar-se de les funcions professionals assignades.
 • Planificar i organitzar la realització les funcions professionals assignades.
 • Complir, dins dels terminis de temps previstos, les funcions professionals assignades.
 • Discriminar la multiplicitat de factors presents en les diverses situacions o moments de la realitat vital i professional.
 • Reflexionar amb sentit crític i imparcial sobre les diverses situacions o moments de la realitat vital i professional.
 • Saber extraure conseqüències que servisquen com a criteris vàlids per a actuacions futures.
 • Comprendre una àmplia varietat de textos extensos de l'àmbit professional publicitari i de les relacions públiques, amb cert nivell d'exigència i reconèixer-ne els sentits implícits.
 • Expressar-se de manera fluïda fent un ús flexible i efectiu de l'idioma per a finalitats professionals.
 • Produir textos clars, ben estructurats i detallats i de certa complexitat sobre temes de caràcter professional, amb un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Reconèixer i respectar els drets fonamentals de qualsevol individu i assumir-los com a referents per a la pràctica professional de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • Reconèixer i respectar els drets i valors dels diversos col·lectius i assumir-los com a referents per a la pràctica professional de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • Comprendre i valorar les aportacions de les diverses cultures a la producció d'una comunicació publicitària i de les relacions públiques plural.
 • Analitzar objectivament les situacions de la realitat professional.
 • Donar respostes conductuals als canvis i les exigències que plantegen noves mutacions en àmbit de la pràctica professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conocer y comprender los aspectos básicos de la práctica profesional en parcelas vinculadas a la publicidad y las relaciones públicas
Desarrollar la capacidad de decisión e iniciativa
Adquirir experiencia profesional de trabajo en equipo
Demostrar capacidad de comunicación, oral y escrita.
Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas económicos y empresariales concretos
Conocer el tejido empresarial de su entorno más cercano.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22551
Professor/a responsable:
ESPINOSA BLASCO, MONICA
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: PSICOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix