Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Las relaciones públicas son distintas acciones estratégicas desarrolladas por una empresa, marca u organización, para establecer vínculos y relaciones con sus stakeholders. Cualquier plan de relaciones públicas incluye una serie de objetivos dirigidos a cada uno de los públicos de interés de la entidad y, para la consecución de estos objetivos, es fundamental conocer las distintas estrategias de relaciones públicas que pueden lograros. A lo largo de esta asignatura se estudiarán técnicas de relaciones públicas actuales para conseguir crear un estado de entendimiento mutuo entre la organización y sus distintos públicos, proyectar la imagen pública de la organización y, en definitiva, mejorar su reputación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG6 : Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.
 • CG7 : Destreses per a la investigació.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.
 • CG16 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES19 : Coneixement del disseny i desenvolupament de les estratègies de comunicació persuasiva.
 • CES33 : Estudi de les possibilitats i recursos de les tecnologies per a la comunicació audiovisual i coneixements bàsics sobre els sistemes tècnics utilitzats per a processar, elaborar i executar la comunicació, especialment la publicitària i la de les relacions públiques.
 • CES4 : Coneixement teoricopràctic de la publicitat i les relacions públiques, els seus processos, estructures organitzatives i evolució diacrònica.
 • CES5 : Estudi i anàlisi de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació persuasiva (comercial i institucional): empreses, institucions, agències de publicitat i de relacions públiques, mitjans, suports i públics.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE15 : Destreses per a reconèixer i utilitzar la terminologia professional bàsica.
 • CE17 : Habilitat per a adaptar-se als objectius organitzacionals.
 • CE18 : Capacitat de gestionar la comunicació interna de l'empresa.
 • CE19 : Destreses per a identificar, classificar i comunicar-se eficaçment amb públics diferents.
 • CE2 : Capacitat i habilitat per a dissenyar programes de comunicació en funció dels diferents mitjans de comunicació i informació social i interpersonal.
 • CE20 : Capacitat i habilitat per a crear, aplicar i auditar el pla de comunicació.
 • CE27 : Habilitat per a gestionar el temps, amb capacitat per a l'organització i temporalització de les tasques.
 • CE28 : Capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític que ajude a la conceptualització dels missatges publicitaris i de les relacions públiques.
 • CE33 : Destresa per a establir una relació de confiança, entesa, credibilitat i eficàcia comunicativa amb l'anunciant.
 • CE34 : Capacitat de programació d'accions concretes de comunicació, especialment publicitàries i de les relacions públiques, així com el mesurament dels resultats.
 • CE40 : Capacitat per a comunicar-se amb fluïdesa i riquesa en el context professional (oralment i per escrit).
 • CE44 : Destreses, habilitats i tècniques per a la direcció de persones per al treball en equip i per a l'assumpció de lideratge en l'àmbit de la comunicació comercial i no comercial.
 • CE46 : Capacitat per a interactuar amb els diferents públics i la societat aplicant el coneixement sincrònic i diacrònic de l'entorn econòmic, social, cultural i demogràfic.
 • CE49 : Domini dels recursos i habilitats per a dissenyar campanyes i accions de comunicació tant comercials com no comercials.
 • CE5 : Capacitat per a usar les eines de comunicació en mitjans convencionals i no convencionals.
 • CE60 : Habilitats per a planificar i executar investigacions sobre comunicació, publicitat i relacions públiques.
 • CE8 : Habilitat en l'anàlisi crítica dels diversos factors que conformen la relació entre les diferents empreses de comunicació, especialment de la publicitària i de les relacions públiques, i els seus anunciants i/o públics.
 • CE9 : Capacitat per a aprehendre les principals variables que configuren el rol de les audiències i públics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en els registres oral i escrit.
 • Expressar-se amb correcció verbalment i per escrit en la seua llengua nativa.
 • Aplicar els mètodes i procediments adequats per a la recerca.
 • Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions pròpies.
 • Gestionar proactivament el procés d'aprenentatge.
 • Ajustar el comportament als canvis que plantegen noves situacions.
 • Comprendre la necessitat i la contribució de les relacions públiques al si de les organitzacions.
 • Identificar i sintetitzar els conceptes clau (teoria i història) per a la construcció del coneixement propi de les relacions públiques.
 • Identificar, analitzar i interpretar els conceptes i les situacions clau per a construir un programa de relacions públiques.
 • Comprendre la necessitat de planificar estratègicament les accions de relacions públiques.
 • Identificar, analitzar i interpretar els conceptes i les situacions clau per a construir un programa de relacions píbliques.
 • Identificar i comprendre els públics de les relacions públiques.
 • Valorar els objectius que pretenen els diversos programes.
 • Organitzar programes i adreçar-los als públics adequats.
 • Identificar, analitzar i interpretar els conceptes i les situacions clau per a construir un programa de relacions públiques.
 • Comprendre la necessitat de planificar estratègicament les accions de relacions públiques.
 • Dominar les tipologies de programes de relacions públiques.
 • Estudiar i analitzar les possibles activitats o accions que cal dur a terme.
 • Utilitzar les diverses fonts d'informació per a la recerca en relacions públiques.
 • Reconèixer les eines de comunicació segons públics especialitzats.
 • Identificar i definir els problemes en matèria de comunicació.
 • Organitzar i dissenyar els programes i adreçar-los als públics adequats.
 • Aplicar les fases metodològiques adequades en la planificació i programació de les relacions públiques.
 • Desenvolupar les tècniques de les relacions públiques segons programes especialitzats.
 • Utilitzar els mitjans de comunicació propis de les organitzacions i relacionar-se amb els mitjans de comunicació de masses en la pràctica de les relacions públiques.
 • Identificar i definir els problemes en matèria de comunicació.
 • Desenvolupar l'esperit crític i ser capaç d'emetre judicis basats en l'objectivitat partint dels coneixements adquirits.
 • Aplicar i discernir les tècniques d'avaluació dels programes de relacions amb els diferents públics.
 • Conèixer les activitats de comunicació més demanades per les organitzacions.
 • Identificar i definir els problemes en matèria de comunicació.
 • Definir els públics vinculats amb l'organització analitzant-ne les característiques.
 • Dominar el llenguatge apropiat del professional de les relacions públiques.
 • Utilitzar adequadament el llenguatge de l'assessorament en relacions públiques.
 • Conèixer el concepte gerencial de les relacions públiques.
 • Comprendre les implicacions del fet que l'activitat de relacions públiques siga una filosofia gerencial.
 • Organitzar i adequar els programes de l'organització i consensuar-ne els interessos amb els interessos dels seus públics.
 • Identificar i definir els problemes en matèria de comunicació interna.
 • Descobrir les necessitats dels públics interns.
 • Aplicar programes continus de relacions internes que esmenen les mancances o satisfacen les necessitats dels empleats.
 • Desenvolupar les eines de comunicació al servei de les relacions internes.
 • Avaluar la gestió, els missatges, les tècniques i els programes de relacions amb els empleats.
 • Definir els públics vinculats amb l'organització analitzant-ne les característiques.
 • Desenvolupar les eines de comunicació al servei de les relacions amb els diversos públics.
 • Avaluar l'eficàcia de les accions i dels programes de relacions amb els públics.
 • Aplicar les tècniques de recerca en l'auditoria de les relacions públiques.
 • Avaluar l'eficàcia tant de les accions com dels programes de relacions amb els públics.
 • Demostrar compromís amb el treball encomanat, tant a nivell individual com grupal.
 • Establir el calendari de les fases del programa de relacions públiques.
 • Identificar i definir els problemes en matèria de comunicació interna.
 • Definir els missatges que contribuïsquen a aconseguir els objectius dels programes.
 • Adequar els missatges als instruments de comunicació i als públics.
 • Desenvolupar l'esperit crític i ser capaç d'emetre judicis basats en l'objectivitat, partint dels coneixements adquirits.
 • Assessorar sobre la necessitat i la contribució de les relacions públiques en les organitzacions.
 • Demostrar que té competències per a treballar en equip.
 • Demostrar compromís amb el treball encomanat, tant a nivell individual com grupal.
 • Desenvolupar les eines de comunicació al servei de les relacions amb els diversos públics.
 • Avaluar l'eficàcia tant de les accions com dels programes de relacions amb els diversos públics.
 • Assessorar sobre la necessitat i la contribució de les relacions públiques en les organitzacions.
 • Utilitzar adequadament el llenguatge de l'assessorament en relacions públiques.
 • Demostrar compromís amb el treball encomanat, tant a nivell individual com grupal.
 • Demostrar competències per al treball en equip.
 • Dominar el llenguatge apropiat del professional de les relacions públiques.
 • Desenvolupar l'esperit crític, sent capaç d'emetre judicis basats en l'objectivitat i partint dels coneixements adquirits.
 • Contribuir equilibradament al treball en equip, sempre que es tracte de treballar en grup.
 • Definir els públics vinculats amb l'organització i analitzar-ne les característiques.
 • Comprendre interessos i necessitats dels públics, a més de l'entorn de l'organització en què es desenvolupen les relacions per a adequar els programes de relacions públiques.
 • Comprender la necesidad de planificar estratégicamente las acciones de relaciones públicas
 • Utilitzar i manejar les diferents fonts d'informació per a la recerca en relacions públiques.
 • Comprendre la necessitat de planificar estratègicament les accions de relacions públiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1. Definir con claridad el concepto de Relaciones Públicas 2. Explicar la función social de las Relaciones Públicas 3. Diferenciar la actividad profesional de las Relaciones Públicas de otras disciplinas del ámbito de la comunicación y el marketing. 4. Procesar información, analizar contenidos informativos y situaciones comunicativas y reflexionar para la toma de decisiones estratégicas. 5. Aplicar la investigación formativa y evaluativa en la estrategia de Relaciones Públicas. 6. Diseñar un plan estratégico de Relaciones Públicas y argumentar la solidez del mismo partiendo de la base teórica y conceptual de la misma. 7. Plantear tácticas, aplicar técnicas y seleccionar instrumentos propios del ámbito de las Relaciones Públicas de forma coherente con la estrategia diseñada. 8. Evaluar resultados de la actividad profesional de las Relaciones Públicas. 9. Aplicar códigos éticos y de Responsabilidad Social en el ejercicio de la actividad profesional de las Relaciones Públicas. 10. Saber trabajar en equipo, gestionar adecuadamente la información y la comunicación, abordar las diferencias de criterio, negociar puntos de vista e intereses y gestionar la incomodidad. 11. Dominar la expresión oral y escrita.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22550
Professor/a responsable:
BENAVENT VAZQUEZ, CAROLINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix