Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIOLOGIA DE LA CULTURA I DE LES ARTS CONTEMPORÀNIES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Interacción del entorno socio-cultural y su evolución con la comunicación. La asignatura trata de enseñar al alumnado a ver obras de arte en el contexto socio-cultural contemporáneo. El conocimiento del arte contemporáneo les es útil, por cuanto que existen intensas relaciones entre el mismo y la publicidad, especialmente en lo que se refiere a las mutuas influencias del arte y la publicidad y a la conceptualización del arte y de la publicidad. La asignatura también pone el acento en el saber hacer de los alumnos, sobre todo en lo que se refiere a ver imágenes y trabajar con ellas en una sociedad fundamentalmente icónica. En este sentido, esta asignatura se relaciona con la obligatoria Teoría de la imagen aplicada a la publicidad (22525) y con la optativa Dirección de Artes (22533).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES30 : Estudi i evolució dels aspectes industrials, socials i estètics que incideixen en les transformacions dels elements, formes i processos de la comunicació persuasiva.
 • CES31 : Coneixement de l'estat del món i de les seues manifestacions culturals, així com de la seua evolució, buscant el reflex dels seus paràmetres bàsics (polítics, econòmics i culturals) en la publicitat i les relacions públiques.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE46 : Capacitat per a interactuar amb els diferents públics i la societat aplicant el coneixement sincrònic i diacrònic de l'entorn econòmic, social, cultural i demogràfic.
 • CE47 : Capacitat per a diferenciar i interpretar els diferents moviments artístics, estètics i culturals i la seua presència respecte de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, especialment les vinculades amb l'art contemporani.
 • Comprendre, raonar i sintetitzar les claus de l'art contemporani.
 • Comprendre l'art com una forma social i cultural, és a dir, com un document útil per a analitzar la societat i la cultura contemporànies.
 • Comprendre les diverses teories sociològiques sobre l'art.
 • Aplicar els mètodes heurístic, interpretatiu i d'anàlisi iconològica en les obres d'art.
 • Analitzar les imatges artístiques.
 • Interpretar el significat de les obres d'art en relació amb el context sociocultural.
 • Comprendre el procés d'evolució de la funció de l'art contemporani des de la utopia social a l'expressió individual.
 • Distingir les claus històrica, política, econòmica, social i cultural que expliquen la transformacions de la societat contemporània.
 • Comprendre el segle XX com una època de catàstrofes i d'esperances.
 • Examinar l'evolució del paper del públic en l'art contemporani.
 • Estimular la dialèctica raó-sentiment en la percepció de l'art contemporani.
 • Relacionar els principals corrents artístics contemporànies amb els esdeveniments històrics, polítics, socials, econòmics i culturals.
 • Comprendre l'impacte de les dues guerres mundials en el desenvolupament de les avantguardes artístiques.
 • Comprendre la dialèctica acceptació o rebuig de la mercantilització en l'art postmodern.
 • Entendre l'impacte de les noves tecnologies en l'art de finals del segle XX i principis del XXI.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer adecuadamente los recursos que posibilitan las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente las vinculadas con el arte contemporáneo
Comprender, razonar y sintetizar las claves del arte contemporáneo
Comprender el arte como una Forma Social y Cultural, es decir, como un documento útil para analizar la sociedad y la cultura contemporáneas
Comprender las diferentes teorías sociológicas sobre el arte
Aplicar los métodos heurístico, interpretativo y de análisis iconológico en las obras de arte
Analizar las imágenes artísticas
Interpretar el significado de las obras de arte en relación con el contexto socio-cultural
Comprender el proceso de evolución de la función del arte contemporáneo desde la utopía social a la expresión individual
Distinguir las claves histórica, política, económica, social y cultural que explican las transformaciones de la sociedad contemporánea
Comprender el siglo XX como una época de catástrofes y esperanzas
Examinar la evolución del papel del público en el arte contemporáneo
Desvelar la dialéctica razón-sentimiento en la percepción del arte contemporáneo
Relacionar las principales corrientes artísticas contemporáneas con los acontecimientos históricos, políticos, sociales, económicos y culturales
Comprender el impacto de las dos guerras mundiales en el desarrollo de las vanguardias artísticas
Comprender la dialéctica aceptación o rechazo de la mercantilización en el arte posmoderno
Entender el impacto de las nuevas tecnologías en el arte de finales del siglo XX y principios del XXI

 

 

Dades generals

Codi: 22549
Professor/a responsable:
ROCHE CARCEL, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix