Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROCESSOS PSICOSOCIALS D'INFLUÈNCIA I PUBLICITAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura de Procesos Psicosociales de Influencia y Publicidad es un pilar complementario para la formación de los profesionales en Publicidad y Relaciones Públicas. El objetivo principal es que el estudiante profundice en los fenómenos de influencia social tanto directa como indirecta. A su vez, que sea capaz de  identificar los efectos sobre el comportamiento tanto individual como colectivo de la comunicación de masas. Se pretende activar la capacidad crítica y de análisis desde un enfoque psicosocial. Analizar la publicidad y los medios de comunicación como vehículos de transmisión de valores y cambio de actitudes. Conocer y detectar las estrategias, reglas y procedimientos que se utilizan en la persuasión publicitaria. Prestar una especial atención a la influencia que se puede ejercer en los menores y los jóvenes. Y activar la reflexión y la postura crítica del alumnado ante los diferentes mensajes enviados a través de los medios de comunicación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES3 : Coneixement dels fonaments psicosocials de la comunicació i de la informació.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE4 : Capacitat per a comprendre les bases psicosocials (vigències, actituds, interacció social...) de la comunicació amb especial atenció a les bases psicològiques de la persuasió (desenvolupament i canvi d'actituds).
 • CE41 : Capacitat per a exercir la pràctica professional respectant els drets humans fonamentals i dels valors, individuals i col·lectius, emmarcats en diferents corrents culturals i civilitzadores, que la comunicació persuasiva ha de respectar i potenciar.
 • CE44 : Destreses, habilitats i tècniques per a la direcció de persones per al treball en equip i per a l'assumpció de lideratge en l'àmbit de la comunicació comercial i no comercial.
 • CE48 : Capacitat per a interpretar les implicacions i efectes culturals de la comunicació publicitària i les relacions públiques.
 • CE9 : Capacitat per a aprehendre les principals variables que configuren el rol de les audiències i públics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en els registres oral i escrit.
 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions pròpies.
 • Conèixer el concepte d'influència social, reconèixer l'existència de processos d'influència social directes i indirectes i les diverses respostes a aquesta.
 • Aprofundir en les aproximacions a l'estudi de la persuasió o canvi d'actituds mitjançant la comunicació.
 • Conèixer i comprendre les teories sobre la influència mútua entre actituds i conducta.
 • Comprendre el poder persuasiu de les emocions.
 • Conèixer en profunditat els principis psicològics bàsics d'influència.
 • Utilitzar les diverses teories psicosocials sobre actituds i canvi d'actituds i els principis d'influència social per a conèixer i comprendre les audiències i els públics de la comunicació publicitària.
 • Reflexionar sobre la capacitat d'influència dels mitjans de comunicació i la publicitat sobre les audiències, especialment sobre la infància.
 • Prendre consciència del poder de la publicitat en la perpetuació i el canvi d'estereotips socials i les implicacions en el foment de la igualtat de gèneres.
 • Conèixer i comprendre els processos d'influència intragrupals, els processos de presa de decisions en grup i els processos relacionats amb el rendiment grupal.
 • Conèixer i comprendre les teories sobre el lideratge.
 • Prendre consciència de l'estil de lideratge propi.
 • Analitzar la influència de la publicitat en la perpetuació de valors i estereotips socials i comprendre'n les implicacions en la conducta de les audiències.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

 

Dades generals

Codi: 22547
Professor/a responsable:
PEREZ ESCUDERO, YOLANDA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: PSICOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix