Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura Postproducción Audiovisual en Publicidad forma parte del módulo 9, “Conocimientos y técnicas aplicados a la comunicación publicitaria”, del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, y esencialmente consiste en el estudio teórico-práctico de las herramientas, las técnicas y los procedimientos de postproducción digital de imágenes y sonidos destinados a contenidos audiovisuales publicitarios.

A fin de seguir adecuadamente la asignatura se recomienda haber cursado anteriormente algunas de las asignaturas del módulo, tales como Técnicas de Comunicación Audiovisual, Narrativa Audiovisual Aplicada a la Publicidad y Producción y Realización en Medios Audiovisuales. De este modo, la asignatura optativa, junto con Fotografía Publicitaria permite dotar al alumnado del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de un conocimiento completo de la comunicación publicitaria, en todas sus dimensiones.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.
 • CG8 : Destreses informàtiques bàsiques.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES34 : Coneixements teoricopràctics de la producció i realització en mitjans impresos, audiovisuals i hipermèdia.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE50 : Capacitat per a comprendre i utilitzar les eines tecnològiques del sector, tant pel que fa a equips com a aplicacions informàtiques i audiovisuals.
 • CE56 : Habilitats per a elaborar vídeo empresarial i institucional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Conèixer i identificar els perfils professionals del sector i els treballs que en defineixen l'exercici.
 • Conèixer i utilitzar les possibilitats que la informàtica, en les diverses aplicacions bàsiques, ofereix a l'àmbit professional.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Conèixer les característiques i necessitats de la postproducció audiovisual.
 • Comprendre el funcionament d'un equip d'edició digital i les seues característiques bàsiques.
 • Utilitzar les eines d'un sistema d'edició per a muntar i postproduir un vídeo promocional. 
 • Ser capaç de capturar i importar imatges, muntar i aplicar efectes en una edició digital per a realitzar un vídeo promocional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Competencias Generales:
Instrumentales
CG2: Capacidad de poner en práctica conocimientos.
CG3: Conocimiento básico del campo de estudio.
CG4: Conocimiento básico de la profesión.
CG8: Destrezas informáticas básicas.

Competencias Generales:

Interpersonales
CG10: Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

Competencias Específicas:

Competencias de Conocimiento (saber)
CES34: Conocimientos teórico-prácticos de la producción y realización en medios impresos, audiovisuales e hipermedia.

Competencias Específicas:

Competencias Profesionales (saber hacer)
CE50: Capacidad para comprender y utilizar las herramientas tecnológicas del sector, tanto a nivel de equipos como de aplicaciones informáticas y audiovisuales.
CE56: Habilidades para elaborar vídeo empresarial e institucional.

 

Objetivos formativos

Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquirido.
Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio.
Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su ejercicio.
Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones básicas, ofrece en su ámbito profesional.
Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio profesional.
Conocer las características y necesidades de la postproducción audiovisual.
Comprender el funcionamiento de un equipo de edición digital y sus características básicas.
Utilizar las herramientas de un sistema de edición para montar y postproducir un vídeo promocional.
Ser capaz de capturar e importar imágenes, montar y aplicar efectos en una edición digital para realizar un vídeo promocional.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22546
Professor/a responsable:
VICEDO CORES, NURIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix