Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Historia de la publicidad, dentro del Grado de Publicidad y Relaciones públicas impartido por la Universidad de Alicante, es una asignatura optativa en la que se van a desarrollar fundamentalmente contenidos básicos relacionados con el proceso comunicativo publicitario en su evolución histórica. Su conocimiento contribuye a consolidar la formación de futuros profesionales, potenciando su capacidad analítica e interpretativa, su conocimiento de la realidad profesional y el acercamiento, desde la reflexión y el estudio, al quehacer comunicativo.

La asignatura Historia de la publicidad pertenece y aporta contenido a la materia Teoría e historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas, y guarda relación con otras asignaturas del grado de Publicidad y RR.PP.: Teoría de la publicidad y Teoría de las relaciones públicas. Con la primera comparte su planteamiento introductorio, básico para su posterior desarrollo, y con la segunda en tanto diferencia el concepto de publicidad y de relaciones públicas de otras formas de comunicación persuasiva.

Se trata, en suma, de que la asignatura de Historia de la publicidad contribuya a que el alumno consolide sus conocimientos teóricos y prácticos del proceso de la publicidad, así como sus estructuras organizativas en su evolución diacrónica; con ello, entenderá mejor el presente de la acción publicitaria y reforzará su capacidad en el uso de las herramientas de comunicación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Destreses per a la investigació.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES21 : Coneixement teoricopràctic dels elements, formes i processos dels discursos publicitaris i d'altres formes de comunicació, i de la seua evolució.
 • CES30 : Estudi i evolució dels aspectes industrials, socials i estètics que incideixen en les transformacions dels elements, formes i processos de la comunicació persuasiva.
 • CES4 : Coneixement teoricopràctic de la publicitat i les relacions públiques, els seus processos, estructures organitzatives i evolució diacrònica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en els registres oral i escrit.
 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Aplicar els mètodes i procediments adequats per a la recerca.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Adquirir una visió del procés històric de la publicitat mundial, des de l'origen fins a l'actualitat.
 • Conèixer l'evolució històrica de la publicitat al nostre país.
 • Desenvolupar la capacitat d'obtenir informació a través de fonts bibliogràfiques.
 • Distingir els termes fonamentals dels discursos publicitaris, a més d'altres formes de comunicació.
 • Analitzar les tendències i manifestacions de la publicitat i les relacions públiques en el seu desenvolupament històric.
 • Formular les principals teories, estructures i generalitzacions.
 • Distingir els fets específics més importants amb perfecta ubicació espacial i temporal.
 • Identificar i diferenciar els processos històrics fonamentals.
 • Comprendre les principals fites de la història econòmica, social i cultural, amb especial atenció als que incideixen en el fet comunicatiu.
 • Conèixer conceptes i instruments necessaris per a analitzar els aspectes industrials, socials i estètics que concerneixen el fet comunicatiu.
 • Definir correctament la terminologia històrica bàsica.
 • Encuriosir pel coneixement en l'alumnat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

(Incluidos en los objetivos formativos)

 

 

;

Dades generals

Codi: 22544
Professor/a responsable:
FERNANDEZ POYATOS, MARIA DOLORES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix