Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Análisis e investigación de las estructuras organizativas de las empresas de comunicación publicitaria y de relaciones públicas. Conocimiento de la evolución diacrónica de sus estructuras, con especial atención a la configuración actual de las empresas de comunicación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES4 : Coneixement teoricopràctic de la publicitat i les relacions públiques, els seus processos, estructures organitzatives i evolució diacrònica.
 • CES6 : Coneixement i anàlisi econòmica i social de les empreses de comunicació, especialment de publicitat i relacions públiques.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE13 : Capacitat d'assessorar a l'anunciant des de l'anàlisi i interpretació de les seues necessitats de comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • CE2 : Capacitat i habilitat per a dissenyar programes de comunicació en funció dels diferents mitjans de comunicació i informació social i interpersonal.
 • CE7 : Saber identificar i descriure els principals components estructurals de cada sector implicat en la comunicació publicitària i de les relacions públiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en els registres oral i escrit.
 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els diversos perfils professionals del sector i les tasques que en defineixen l'exercici.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Ser capaç de reconèixer les diverses estructures dels agents publicitaris i de relacions públiques.
 • Comprendre l'evolució diacrònica de les estructures de l'activitat publicitària i de relacions públiques, per a conèixer la taxonomia d'estructures vigents en el segle XXI.
 • Conèixer els principals agents i grups de comunicació publicitària i de relacions públiques a l'estat espanyol i el mó; els orígens, l'evolució i les perspectives de canvi.
 • Reconèixer les estructures internes i les funcions dels agents que intervenen en el procés publicitari actualment.
 • Comprendre l'activitat de les empreses de comunicació publicitària i de relacions públiques mitjançant un pensament analític, sintètic i relacional.
 • Ser capaç d'analitzar, des d'una perspectiva econòmica, l'activitat de les empreses de comunicació publicitària i de relacions públiques.
 • Comprendre les necessitats socials i econòmiques de les empreses de comunicació i ser capaç d'aplicar criteris i valors ètics, socials o econòmics en l'exercici de la professió.
 • Projectar interessos aliens, fonamentalment dels agents publicitaris i de relacions públiques, en l'exercici de la professió.
 • Conèixer les diferents possibilitats de disseny i implementació d'un programa de comunicació sobre la base de les estructures de l'activitat publicitària existents.
 • Tenir capacitat per a utilitzar els nous mitjans i suports de comunicació (publicitària, de relacions públiques, o socials) segons les necessitats comunicatives de l'empresa o institució.
 • Ser capaç de plantejar formes d'operar alternatives, en els processos i estructures d'anunciants, agències i mitjans.
 • Ser capaç d'adaptar els nous mitjans publicitaris als processos i estructures específiques de cada anunciant o institució.
 • Distingir les estructures de l'activitat publicitària i de relacions públiques i identificar els agents que en formen part.
 • Reconèixer els principals subjectes de l'activitat publicitària, les estructures departamentals, els components estructurals i la raó de ser de cadascun.
 • Comprendre l'estructura organitzativa i operativa en la gestió interna de procediments dels diversos subjectes de l'activitat publicitària.
 • Ser capaç de proposar noves formes d'estructurar l'activitat publicitària i de relacions públiques.
 • Reconèixer i identificar les noves estructures de l'activitat publicitària, les figures professionals i els termes que s'hi empren (trafficker, adserving, etc.).
 • Comprendre l'estructura organitzativa del departament de comunicació de l'empresa anunciant, els processos i els llocs de treball.
 • Presentar, des del coneixement teoricopràctic, una proposta de pla de comunicació sobre la base de les necessitats detectades en l'anunciant.
 • Presentar una actitud proactiva als canvis i l'adopció de noves tendències en la forma de gestionar la comunicació publicitària i de relacions públiques i en la presentació de propostes i implantació de solucions.
 • Ser capaç d'adaptar el departament de comunicació de l'empresa anunciant a les necessitats i canvis que es produeixen en el seu entorn.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su ejercicio.
Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio profesional.
Ser capaz de reconocer las diferentes estructuras de los agentes publicitarios y de relaciones públicas.
Comprender la evolución diacrónica de las estructuras de la actividad publicitaria y de relaciones públicas, para conocer la taxonomía de estructuras vigentes en el siglo XXI.
Conocer los principales agentes y grupos de comunicación publicitaria en España y en el mundo, sus orígenes, evolución y perspectivas de cambio.
Reconocer las estructuras internas y las diferentes funciones de los distintos agentes que intervienen en el proceso publicitario en la actualidad.
Comprender la actividad de las empresas de comunicación publicitaria y de relaciones públicas mediante un pensamiento analítico, sintético y relacional.
Ser capaz de analizar, desde una perspectiva económica la actividad de las empresas de comunicación publicitaria y de relaciones públicas.
Comprender las necesidades sociales y económicas de las empresas de comunicación y ser capaz de aplicar criterios y valores éticos, sociales y/o económicos en el ejercicio de la profesión.
Proyectar intereses ajenos, fundamentalmente de los agentes publicitarios y de relaciones públicas, en el ejercicio de la profesión.
Conocer las diferentes posibilidades de diseño e implementación de un programa de comunicación en base a las estructuras de la actividad publicitaria existentes.
Capacidad para utilizar los nuevos medios y soportes de comunicación (publicitaria, de relaciones públicas, o sociales) según las necesidades comunicativas de la empresa o institución.
Ser capaz de plantear formas de operar alternativas en los procesos y estructuras de anunciantes, agencias y medios.
Ser capaz de adaptar los nuevos medios publicitarios a los procesos y estructuras específicas de cada anunciante o institución.
Distinguir las diferentes estructuras de la actividad publicitaria y de relaciones públicas e identificar a los agentes que forman parte de cada una de ellas.
Reconocer a los principales sujetos de la actividad publicitaria, sus estructuras departamentales, componentes estructurales y razón de ser de cada uno de ellos.
Comprender la estructura organizativa y la operativa en la gestión interna de procedimientos de los diferentes sujetos de la actividad publicitaria.
Ser capaz de proponer nuevas formas de estructurar la actividad publicitaria y de relaciones públicas.
Reconocer e identificar las nuevas estructuras de la actividad publicitaria, sus figuras profesionales, y la terminología empleada: tales como trafficker, adserving, etc.
Comprender la estructura organizativa del departamento de comunicación de la empresa anunciante, sus procesos y puestos de trabajo.
Presentar, desde el conocimiento teórico-práctico una propuesta de plan de comunicación en base a las necesidades detectadas en el anunciante.
Presentar una actitud proactiva a los cambios, a la adopción de nuevas tendencias en la forma de gestionar la comunicación publicitaria y de relaciones públicas, así como en la presentación de propuestas e implantación de soluciones.
Ser capaz de adaptar el departamento de comunicación de la empresa anunciante a las necesidades y cambios que se producen en su entorno.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22542
Professor/a responsable:
LLACER FALCON, SONIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix