Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El contexto actual en el que se desenvuelve el negocio de la comunicación, se caracteriza por una tendencia al alza a buscar la mayor rentabilidad posible de la inversión en publicidad y relaciones públicas. La competencia es fuerte y difícil, porque los clientes demandan además soluciones creativas a sus diversos problemas de comunicación ocasionados por entorno en constante cambio, globalizado, a veces despersonalizado y que sin embargo debe atender la multiculturalidad en un mundo interconectado.
Los y las profesionales de Publicidad y Relaciones Públicas se enfrentan al reto de tener que gestionar las relaciones agencia-cliente atendiendo a variables económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, de responsabilidad social y de responsabilidad pública. Tendrán que desarrollar habilidades de comunicación interpersonal y de negociación para ganar confianza del cliente y fidelizarle, pero, sobre todo, aprender a diferenciarse de la competencia feroz desarrollando la capacidad de diseñar y defender proyectos convincentes tanto por su originalidad, como por su solidez y rentabilidad.
Por ello la asignatura está diseñada desde la perspectiva de agencia de servicios de comunicación, pero también desde la perspectiva de la empresa que busca contratar servicios de comunicación, con el fin de que alumnas y alumnos empaticen con las dos situaciones, las comprendan y las experimenten.
De ahí el enfoque teórico - práctico de la asignatura, que viene a complementar el ciclo formativo del grado en Publicidad y Relaciones Públicas, en el marco de la materia denominada Estructuras, técnicas y organización de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas. La asignatura aporta un conjunto de habilidades de negociación, mediación, gestión operativa de la relación económica y de confianza entre agencia y cliente, para ejecutar las lecciones aprendidas en las ocho asignaturas que conforman la materia: a) cuatro obligatorias que son: Estrategia de la publicidad y de las relaciones públicas, en segundo curso; Planificación de las relaciones públicas y Técnicas de las relaciones públicas que se imparten en tercero; y Sistemas y procesos de la publicidad y de las relaciones públicas se imparte en cuarto; y b) cuatro asignaturas optativas que son: Estructura de la actividad publicitaria y de las relaciones públicas, Protocolo y eventos en instituciones y empresas, y Comunicación política y de interés social y la que se expone en esta guía docente, Dirección de cuentas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES8 : Coneixement teoricopràctic de la gestió i direcció de projectes i empreses de comunicació publicitària i de les relacions públiques.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE10 : Capacitat per a la gestió econòmica i pressupostària en els diferents àmbits de l'activitat comunicativa.
 • CE13 : Capacitat d'assessorar a l'anunciant des de l'anàlisi i interpretació de les seues necessitats de comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • CE27 : Habilitat per a gestionar el temps, amb capacitat per a l'organització i temporalització de les tasques.
 • CE33 : Destresa per a establir una relació de confiança, entesa, credibilitat i eficàcia comunicativa amb l'anunciant.
 • CE40 : Capacitat per a comunicar-se amb fluïdesa i riquesa en el context professional (oralment i per escrit).
 • CE57 : Capacitat per a interpretar i analitzar el pla de màrqueting de les organitzacions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en els registres oral i escrit.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els perfils professionals del sector i les tasques que en defineixen l'exercici.
 • Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
 • Conèixer els diversos estils de gestió empresarial, tant en empreses anunciants com en empreses de comunicació.
 • Comprendre la direcció de projectes en empreses de comunicació.
 • Conèixer les fases i els processos de presentació i venda d'una campanya de comunicació.
 • Conèixer la relació entre les parts implicades en el desenvolupament d'una campanya de comunicació.
 • Presentar un pressupost a l'anunciant ajustat a la proposta de campanya presentada per l'agència.
 • Comprendre el pressupost de comunicació de l'anunciant i ser capaç de transmetre'l a l'agència per a presentar propostes de campanyes adaptades a aquest.
 • Gestionar el pressupost de comunicació de l'anunciant en els diversos mitjans i suports en què cal distribuir la campanya.
 • Presentar a l'anunciant la proposta de campanya, amb els costos imputats a les diverses partides: mitjans, suports, producció, creativitat, realització, etc.
 • Comprendre l'estructura organitzativa del departament de comunicació, els processos i llocs de treball de l'empresa anunciant.
 • Presentar, des del coneixement teoricopràctic una proposta de campanya, utilitzant les tècniques habituals en la comunicació publicitària per a tal fi.
 • Tenir una actitud proactiva quant als canvis, l'adopció de noves tendències en la gestió de la comunicació publicitària i les relacions públiques, la presentació de propostes i la implantació de solucions.
 • Gestionar la comunicació entre anunciant i agència amb capacitat per a defensar els interessos particulars de tots dos i el benefici mutu.
 • Presentar un timing o temporalització de les tasques prèvies a l'execució de la campanya.
 • Transmetre als departaments de l'agència les tasques corresponents a cadascun d'ells per a fer una campanya.
 • Conèixer els terminis necessaris perquè els departaments d'una agència de comunicació puguen fer el seu treball per a, posteriorment, presentar la proposta a l'anunciant.
 • Projectar els interessos de l'anunciant als departaments de l'agència.
 • Gestionar eficaçment i àgil la comunicació entre l'anunciant i l'agència.
 • Conèixer les tècniques de negociació bàsiques i les estratègies de negociació comercial.
 • Conèixer les tècniques de venda, presentació i justificació de projectes i campanyes de comunicació.
 • Fer presentacions orals de les propostes de campanya per a l'anunciant.
 • Gestionar les tècniques de presentació de peces comunicatives amb correcció i utilitzar-les en les presentacions.
 • Conèixer la terminologia bàsica de la professió.
 • Conèixer les tècniques d'expressió orals (verbals i no verbals) i escrites, per a comunicar-se amb fluïdesa amb els interlocutors dels agents del sistema publicitari.
 • Comprendre un pla de màrqueting i, a partir d'aquest pla, saber fer un brífing.
 • Comprendre les necessitats de l'anunciant i implicar-se en la concreció d'aquestes en un document escrit.
 • Presentar adequadament les necessitats del pla de màrqueting de l'anunciant als departaments de l'agència implicats en el procés de planificació d'una campanya.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

El objetivo general de la asignatura vinculado a competencias es dotar al alumnado de un conjunto de conocimientos y destrezas que le hagan competente para la acción profesional en el ámbito de la gestión relacional.
Al finalizar el estudio de la asignatura, el alumnado deberá haber adquirido competencia técnica (Saber), competencia metodológica (saber hacer), competencia participativa (saber estar) y competencia personal (saber ser).

 

 

Dades generals

Codi: 22541
Professor/a responsable:
LOPEZ MARTINEZ, ENCARNACION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix