Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La titulació i la majoria de les matèries específiques que la conformen parteixen d'un enfocament teòric-pràctic i es plantegen, fonamentalment, des de la perspectiva de la comunicació comercial. Però l'àmbit comercial no és l'únic en el qual la gestió de la comunicació té màxima rellevància. Existeixen altres àmbits substancials en l'estructura, funcionament i desenvolupament de les societats actuals, com les organitzacions polítiques, els governs i institucions, les associacions ciutadanes o les organitzacions no governamentals, les tasques de les quals i funcions resulten absolutament necessàries per al bon funcionament dels nostres Estats. I en aquests àmbits el coneixement i la gestió de la comunicació estratègica resulten imprescindibles.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG6 : Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.
 • CG12 : Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • CG13 : Compromís ètic.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.
 • CG16 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG17 : Capacitat de crear noves idees (creativitat).

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES1 : Coneixement i anàlisi dels processos de comunicació i informació del desenvolupament de models específics i la seua evolució diacrònica.
 • CES30 : Estudi i evolució dels aspectes industrials, socials i estètics que incideixen en les transformacions dels elements, formes i processos de la comunicació persuasiva.
 • CES31 : Coneixement de l'estat del món i de les seues manifestacions culturals, així com de la seua evolució, buscant el reflex dels seus paràmetres bàsics (polítics, econòmics i culturals) en la publicitat i les relacions públiques.
 • CES32 : Estudi i reflexió sobre les interrelacions de la comunicació comercial i no comercial amb l'entorn, amb un èmfasi especial en la influència que pot exercir la comunicació en la transformació dels paràmetres industrials, socials i estètics.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE1 : Capacitat per a comprendre els processos globals de la comunicació i de la informació.
 • CE29 : Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides.
 • CE38 : Habilitat per a comprendre i explicar l'evolució del concepte de publicitat i de relacions públiques i la seua relació amb uns determinats models discursius, així com la influència d'aquestes transformacions en les seues característiques actuals.
 • CE49 : Domini dels recursos i habilitats per a dissenyar campanyes i accions de comunicació tant comercials com no comercials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en els registres oral i escrit.
 • Comprendre, raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Expressar-se de manera correcta, verbalment i per escrit, en la seua llengua nativa.
 • Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
 • Valorar la pluralitat i l'enriquiment que comporta el contacte amb altres cultures.
 • Reconèixer i defensar els drets fonamentals de qualsevol individu.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions pròpies.
 • Gestionar proactivament el procés d'aprenentatge.
 • Ajustar el comportament als canvis que plantegen noves situacions.
 • Planificar i desenvolupar accions innovadores, tant en l'àmbit de coneixement com en la vida quotidiana.
 • Conèixer les diverses institucions, conceptes, espais i actors que formen part de la comunicació política i d'interés social.
 • Familiaritzar-se amb els principals elements de comunicació pública institucional i política, fent èmfasi en els processos electorals.
 • Familiaritzar-se amb els principals elements de comunicació d'interés social, pública i privada.
 • Usar i conèixer tot tipus de material de comunicació política i propaganda: informació poloticoelectoral, missatges i discursos de diversa índole, peces i campanyes publicitàries de caràcter institucional, social i polític, etc.
 • Conèixer la influència de les transformacions polítiques i socials en l'evolució de la comunicació persuasiva.
 • Conèixer els processos de transformació de la publicitat política.
 • Reconèixer la presència dels discursos socials dominants i emergents en la publicitat social.
 • Reconèixer i comprendre les relacions entre la publicitat i els canvis socials.
 • Reconèixer i comprendre els processos i els elements bàsics que intervenen en el procés de la comunicació política i d'utilitat pública.
 • Conèixer les pràctiques bàsiques del desenvolupament i posada en marxa de les iniciatives ciutadanes, campanyes institucionals i electorals, campanyes socials i el paper dels mitjans de comunicació en l'espai polític i social.
 • Desenvolupar la capacitat crítica amb el treball de l'alumnat, a classe i a casa, sobre textos acadèmics i materials de comunicació política i campanyes d'interés social.
 • Adquirir destreses per a participar en el desenvolupament d'estratègies de comunicació política.
 • Adquirir destreses per a participar en el desenvolupament d'estratègies de campanyes d'interés social.
 • Conèixer i diferenciar les formes de comunicació persuasiva no comercial.
 • Conèixer les característiques de la publicitat política.
 • Conèixer les característiques de la publicitat social.
 • Adquirir destreses per a desenvolupar campanyes polítiques.
 • Adquirir destreses per a desenvolupar campanyes d'interés social.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

• Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito.
• Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento.
• Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos.
• Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio.
• Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa.
• Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.
• Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan la interacción.
• Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el contacto con otras culturas.
• Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo.
• Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo.
• Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje.
• Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones.
• Planificar y desarrollar acciones innovadoras tanto en su ámbito de conocimiento como en la vida cotidiana.
• Conocer las distintas instituciones, conceptos, espacios y distintos actores que forman parte de la comunicación política y de interés social.
• Familiarizarse con los principales elementos de comunicación pública institucional y política, haciendo énfasis en los procesos electorales.
• Familiarizarse con los principales elementos de comunicación de interés social, pública y privada.
• Manejar y conocer todo tipo de material de comunicación política y propaganda, desde información político-electoral hasta mensajes y discursos de diversa índole o piezas y campañas publicitarias de carácter institucional, social y político.
• Conocer la influencia de las transformaciones políticas y sociales en la evolución de la comunicación persuasiva.
• Conocer los procesos de transformación de la publicidad política.
• Reconocer la presencia de los discursos sociales dominantes y emergentes en la publicidad social.
• Reconocer y comprender las relaciones entre la publicidad y los cambios sociales.
• Reconocer y comprender los procesos y los elementos básicos que intervienen en el proceso de la comunicación política y de utilidad pública.
• Conocer las prácticas básicas del desarrollo y puesta en marcha de las iniciativas ciudadanas, campañas institucionales y electorales, campañas sociales, y del papel de los medios de comunicación en el espacio político y social.
• Desarrollar la capacidad crítica con el trabajo del alumno en clase y en casa sobre textos académicos y materiales de comunicación política y campañas de interés social.
• Adquirir destrezas para participar en el desarrollo de estrategias de comunicación política.
• Adquirir destrezas para participar en el desarrollo de estrategias de campañas de interés social.
• Conocer y diferenciar las distintas formas de comunicación persuasiva no comercial.
• Conocer las características de la publicidad política.
• Conocer las características de la publicidad social.
• Adquirir destrezas para el desarrollo de campañas políticas y de interés social.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22540
Professor/a responsable:
MARTIN LLAGUNO, MARTA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix