Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El cartel es la pieza gráfica impresa por excelencia; un portafolio profesional de cualquier publicista debe contener un buen surtido de ellos, con lo que una asignatura en el último curso del grado es imprescindible.

Por otro lado la historia del cartel es la historia del diseño gráfico; después de una asignatura introductoria (Herramientas para el Diseño Gráfico Publicitario) en segundo, de haber recibido nociones de composición y color en Teoría de la Imagen, de adentrarse en el mundo de la imagen corporativa y de estudiar las técnicas de producción gráfica en Realización y Producción en Medios Impresos en cuarto, el alumnado está preparado para empezar a plasmar gráficamente cualquier historia en un cartel. Se recomienda también cursar Dirección de Arte para tener una visión más amplia de todas las piezas gráficas de una campaña publicitaria.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG17 : Capacitat de crear noves idees (creativitat).

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES21 : Coneixement teoricopràctic dels elements, formes i processos dels discursos publicitaris i d'altres formes de comunicació, i de la seua evolució.
 • CES22 : Coneixement dels mètodes i tècniques del pensament creador i la seua aplicació en el procés de comunicació, especialment publicitària i de les relacions públiques.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE28 : Capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític que ajude a la conceptualització dels missatges publicitaris i de les relacions públiques.
 • CE35 : Capacitat i habilitat per a donar forma creativa al missatge.
 • CE36 : Capacitat i habilitat per a la creació, disseny i desenvolupament d'elements gràfics, imatges, símbols o textos.
 • CE37 : Habilitats per a la innovació i desenvolupament de nous mitjans i suports.
 • CE47 : Capacitat per a diferenciar i interpretar els diferents moviments artístics, estètics i culturals i la seua presència respecte de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fer servir, com a usuari, les eines bàsiques en TIC.
 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Conèixer els elements, les formes, els processos i l'evolució dels discursos publicitaris i d'altres formes de comunicació.
 • Conèixer els processos d'elaboració i anàlisi dels missatges publicitaris i els seus codis.
 • Comprendre i saber establir les estratègies i els processos per a crear, produir i realitzar missatges publicitaris en els diferents suports i mitjans de comunicació.
 • Conèixer els mètodes del pensament creador i l'aplicació en el procés de comunicació, especialment publicitària.
 • Donar forma creativa al missatge.
 • Adquirir destreses per a crear, dissenyar i desenvolupar elements gràfics, imatges, símbols o textos.
 • Conèixer el panorama general del cartellisme contemporani: característiques, conceptes i autors bàsics.
 • Entendre l'evolució del grafisme internacional i la relació amb el context històric i cultural: moments, escoles, etc.
 • Valorar les noves tendències del cartell publicitari i del grafisme actual.
 • Entendre els elements que configuren el cartell publicitari i altres materials gràfics associats, tant per a una anàlisi conceptual com per a l'elaboració pràctica.
 • Conèixer i saber utilitzar la metodologia i les tècniques creatives aplicables als suports específics.
 • Conèixer els fonaments de la sintaxi visual per a facilitar l'anàlisi semàntica i conceptual del missatge publicitari.
 • Analitzar, distingir, valorar i decidir entre les diverses opcions gràfiques plantejades en cada cas, en funció de l'eficàcia visual requerida pel missatge publicitari.
 • Projectar i elaborar solucions originals, noves i creatives dels missatges a través del cartell publicitari, especialment en l'àmbit del cartellisme cultural i d'interés social.
 • Organitzar els elements textuals, formals i cromàtics en composicions visualment atractives, d'acord amb els requeriments funcionals del missatge.
 • Dissenyar i organitzar els elements gràfics i icònics que sustenten el missatge visual.
 • Conèixer i saber utilitzar els recursos tècnics i compositius que faciliten el treball creatiu, projectual i de disseny.
 • Conèixer els corrents i les creacions actuals del cartell publicitari i del disseny gràfic, amb l'objectiu de proposar mirades renovadores d'aquests mitjans i suports.
 • Conèixer l'evolució del cartell publicitari i la relació amb les avantguardes i els moviments artístics contemporanis.
 • Establir relacions de transtextualitat, especialment amb les arts visuals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos cognitivos

• Conocer los elementos, formas y procesos de los discursos publicitarios y de otras formas de comunicación, y de su evolución.

• Conocer los procesos de elaboración y análisis de los mensajes publicitarios y sus códigos.

• Comprender y saber establecer las estrategias y procesos encaminados a la creación, producción y realización de mensajes publicitarios en los distintos soportes y medios de comunicación.

• Conocer los métodos del pensamiento creador y su aplicación en el proceso de comunicación, especialmente publicitaria. • Dar forma creativa al mensaje.

• Conocer el panorama general del cartelismo contemporáneo: caracte-rísticas, conceptos y autores básicos.

• Entender la evolución del grafismo internacional y su relación con el contexto histórico y cultural: momentos, escuelas, etc.

• Valorar las nuevas tendencias del cartel publicitario y del grafismo actual.

• Entender los diferentes elementos que configuran el cartel publicitario y otros materiales gráficos asociados, tanto para un análisis conceptual de los mismos como para su elaboración práctica.

• Conocer los fundamentos de la sintaxis visual para facilitar el análisis semántico y conceptual del mensaje publicitario.

• Analizar, distinguir, valorar y decidir entre las diferentes opciones gráficas que se plantean en cada caso, en función de la eficacia visual requerida por el mensaje publicitario.

• Proyectar y elaborar soluciones originales, novedosas y creativas de los mensajes a través del cartel publicitario, especialmente en el ámbito del cartelismo cultural y de interés social.

• Conocer las corrientes y creaciones actuales del cartel publicitario y del diseño gráfico con el objetivo de proponer miradas renovadoras de estos medios y soportes.

• Conocer la evolución del cartel publicitario y su relación con las vanguardias y movimientos artísticos contemporáneos.

• Establecer relaciones de transtextualidad, especialmente con las artes visuales.

 

Objetivos instrumentales

• Utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.

• Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibilitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

• Adquirir destrezas para la creación, diseño y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos.

• Conocer y saber utilizar la metodología y las técnicas creativas aplicables a los soportes específicos.

• Organizar los elementos textuales, formales y cromáticos en compo-siciones visualmente atractivas, de acuerdo con los requerimientos funcionales del mensaje.

• Diseñar y organizar los elementos gráficos e icónicos que sustentan el mensaje visual.

• Conocer y saber utilizar los recursos técnicos y compositivos que faciliten la labor creativa, proyectual y de diseño.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22539
Professor/a responsable:
LOPEZ MARTINEZ, ENCARNACION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix